واکاوی هفت سال آزاد سازی تعرفه ها  در بازار بیمه ایران / سه چالش نظام قیمت گذاری آزاد در صنعت بیمه
ریسک نیوز بررسی کرد:
در بازار بیمه ایران یا داده ای وجود نداشته است بویژه در شرکت های جدیدالتاسیس و یا در شرکت های قدیمی تر ساختار مناسبی برای تجمیع داده ها شکل نگرفته است تا بر اساس آن بتوان نرخ منطقی را استخراج کرد./نهاد ناظر باید متناسب با آزاد سازی رخ داده الزاماتی را تبیین کند که ضمانت اجرایی داشته باشد که می توان گفت در بازار بیمه ایران این شرایط رخ نداد.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز