لزوم ایجاد نهادهای حافظ حقوق بیمه گزاران /هم افزایی هایی در چارچوب قانون
بازخوانی پرونده بیمه توسعه از منظر نگاه حمایتی به بیمه گزاران نشان می دهد :
برنامه حمایت از بیمه گزاران می تواند شامل تاسیس شرکت حمایت از حقوق بیمه گزاران با عضویت کلیه شرکت های بیمه و ارگان های دولتی مانند وزارت امور اقتصادی و دارای باشد./واکاوی پرونده بیمه توسعه از منظر حفظ حقوق بیمه گزاران بر ضعف ساختاری و حقوقی در نهاد سازی در راستای حمایت از بیمه گزاران حکایت می کند .
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز