رابطه بین نسبت های سودآوری و قیمت سهام در شرکت‌های بیمه
طی یک پزوهش بررسی شد:
میان نسبت سود خالص ، سود عملیاتی و بازده سرمایه در گردش با قیمت سهام شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه مستقیم وجوددارد. /مدیران شرکت ها همواره مایل به ارزیابی نقاط قوت و تهدیدهای آتی می باشند. یکی از روش هایی که مدیران شرکت های بیمه می توانند برای ارزیابی وضعیت آتی بکار برند استفاده از نسبت سود عملیاتی است.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز