ضرورتهای تحول در ساختار بیمه مرکزی/چالشهای نظارت بر صنعت بیمه
ریسک نیوز بررسی می کند:
ریشه ناکارامدی در مقوله نظارت را از دو منظر می توان مورد توجه قرار داد اینکه ناکارآمدی ناشی از ساختار بیمه مرکزی است یا عوامل دیگری چون ساختار کلی صنعت بیمه یا دولتی بودن اقتصاد./در خصوص شورای عالی بیمه ترکیب اعضا باید از دو منظر مورد بازنگری قرار گیرد اولا معاونان وزرای عضو جای خود را به وزرا بدهند. دوم از بخش اجرای هیچ شخصی در حوزه سیاستگذاری حضور نداشته باشد. سوم بخش خصوصی حضور پررنگتری در این شورا داشته باشد هم چنین از مجلس به عنوان خانه ملت هم در این شورا به صورت عضوناظر حضور داشته باشند.
بازار پول و سرمایه
خبر روز