تکاپوی قوا جهت رفع ابهام از صنعت بیمه / بیمه ها زیر چتر غفلت دولت
راههای برون رفت صنعت بیمه از وضعیت کنونی بررسی شد
اگر هدف مجلس آسیب شناسی باشد به مرور با شناسایی موانع واسیب ها راهکارهای لازم شناسایی خواهد شد و از انجا که مجلس ابزار قانونی لازم را دراختیار دارد می تواند مفید واقع شود./ ضعف جایگاه بیمه مرکزی سبب شده این نهاد در مقام ناظر به خوبی عمل نکند.
بازار پول و سرمایه
خبر روز