شرکت های بیمه و ابهامات ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در قبال تعهدات شخص ثالث
ریسک نیوز در گفتگو با کارشناس صنعت بیمه بررسی کرد:
در تبصره دو ازماده ۶۶قانون تامین اجتماعی چنین آمده است هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصا کمک های مقرردراین قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز