خطر حبس ریسک با خرید سهام ازشرکت های ذی نفع واحد
ریسک نیوز خطرات معاملات صوری سهام در شرکت های بیمه را بررسی کرد:
به طور یقین خرید سهام از مجموعه شرکت های ذی نفع واحد خطر ابهامات مالی را افزایش می دهد ، زیرا با حبس شدن ریسک در یک مجموعه و یا به عبارتی captive شدن ریسک در یک گروه ، درجه ریسک پذیری گروه افزایش می یابد.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز