واکاوی صنعت بیمه در سالی که گذشت /چشم انداز مثبت بیمه گری در سال جدید
آیا به اقیانوس آبی بیمه گری کوچ خواهیم کرد؟
یکی از مشکلات صنعت بیمه فقدان ساختار آماری منسجم و یکپارچه است که اگر چه با تولد سنهاب بهبود یافته است اما جا دارد با ارتقا این سامانه به نقطه مطلوب برسد و بدون شک ارتقا داده ای سنهاب می تواند راهگشای تحقق نظارت هوشمند در صنعت بیمه باشد.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز