هشدار در خصوص آفت
ریسک نیوز بررسی کرد؛
در سالهای اخیر که بسیاری از کشورها در اوج خصوصی سازی هستند پدیده ای به نام درب گردان (Revolving Door) به وضوح مشاهده می شود. بر اساس تعریف ارائه شده این پدیده عبارت است از استخدام مدیران ارشد ارگان های دولتی در بخش های مدیریتی بخش خصوصی در طی خصوصی سازی که در نتیجه رانت اطلاعاتی و لابی گری رخ می دهد.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز