تحلیلی بر رفتار بیمه ایران با منتقدان؛

تحریم ها بهانه ای برای پوشاندن ضعف های مدیریتی

کمتر مدیری در ساختار اقتصاد دولتی ایران پیدا می شود که نسبت به مجموعه خود مسئولیت پذیر باشد و از نقد منتقدین خرسند گردد چرا که نقد را برابر با تزلزل در جایگاهش می داند./اگر اینگونه است که هر نقدی را به حساب تصفیه حساب شخصی بگذاریم و جامعه منتقدان را به بهانه برهه حساس فعلی به دلیل اعمال تحریم ها به سکوت وادار کنیم ، تنها سرپوشی بر کاستی ها و از اثرات مخرب مدیریت صاحب امتیازی خواهد بود.

تحریم ها بهانه ای برای پوشاندن ضعف های مدیریتی

به گزارش ریسک نیوز، انتشار برخی اخبار مبنی بر انتقاد بیمه ایران ازینکه "نوک پیکان خبرها این روزها بیمه ایران را نشانه گرفته " و "در شرایط تحریم وقت تصفیه حساب های شخصی با بیمه ایران نیست" از چند منظر قابل واکاوی به نظر می رسد که بی تردید این واکاوی فقط مختص بیمه دولتی ایران نیست و کاهش آستانه تحمل در قبال نقد در بسیاری از مجموعه و بنگاههای اقتصادی بخصوص دولتی ها مشاهده می شود.

دایره تنگ نقد در مجموعه های دولتی
اینکه چرا دایره نقد در ایران تنگ است و آستانه تحمل در مقابل انتقادات پایین امده تا جائی که هر نقدی برابر با تصفیه حساب شخصی قلمداد می شود را می توان در نوع مدیریت دولتی جستجو کرد.

چرا که مدیریت در حوزه دولتی بیش ازینکه یک مسئولیت باشد یک امتیاز است و امتیاز مدیر عامل شدن بدون شک سبب می شود در مقابل انتقادات عکس العمل متفاوتی صورت گیرد چرا که مدیر صاحب  امتیاز اگر احساس کند امتیازش با انتقادات به خطر می افتد سریع واکنش نشان می دهد.

اما مدیر صاحب مسئولیت بیش از هز چیزی خود را در قبال مجموعه اش مسئول می داند و نقدها را چه منصفانه و چه غیر منصفانه بررسی و تلاش می کند بدانها ترتیب اثر دهد.
 مدیر صاحب امتیاز بیش از آنچه که باید به مجموعه اش پاسخگو باشد باید به مقام بالادستی پاسخ دهد در نتیجه وقتی مورد نقد قرار می گیرد احساس می کند ممکن است  جایگاه مدیریتی اش از سوی نهاد بالادستی مورد خطر قرار گیرد بنابراین در بسیاری مواقع با تطمیع ، تنبیه و یا شکایت دایره نقد را محدود می کند.

گفتنی است ، کمتر مدیری در ساختار اقتصاد دولتی ایران پیدا می شود که نسبت به مجموعه خود مسئولیت پذیر باشد و از نقد منتقدین خرسند گردد چرا که نقد را برابر با تزلزل در جایگاهش می داند.

لازم بذکر است که این شیوه مدیریت و برخورد با نقد مختص صنعت بیمه نبوده و در اغلب مجموعه های دولتی دیده می شود.

یک مدیر هوشمند که خود را در قبال نقایص و چالش های مجموعه اش مسئول می داند از نقدهای منصفانه استفاده و نقدهای غیر منصفانه را به سمتی که سازنده شود هدایت می کند .

تحریم توجیهی برای سکوت نیست
به نظر می رسد، این گفته که "در شرایط تحریم وقت تصفیه حساب های شخصی با بیمه ایران نیست" نیز از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است.

سالهاست که ایران دچار تحریم بوده  و به قول مقامات عالی رتبه و از جمله رئیس جمهور این تحریم ها از سالهای گذشته نیز به شکل های مختلف وجود داشته است.

اما ایا مشکلات مدیریتی در ایران به دلیل تحریم ها بوده است؛ اینکه شرکت بیمه ای نتوانسته پوشش ریسک هایش را ارزیابی و مدیریت کند ، در وصول مطالباتش  ناتوان بوده ، ذخائر کافی نگرفته ،  قرار دادهای زیان ده دولتی امضاء کرده ، انتصابات فرمایشی در ان صورت گرفته و ... نمی تواند چندان  به تحریم ها مرتبط باشد.
 مشکلات بنگاههای اقتصادی در ایران بیش از هر چیزی به افزایش ریسک سیستماتیک و عملکردی مدیران مربوط است تا تحریم ها!

از سوی دیگر آیا تحریم توجیه مناسبی برای سکوت منتفدان است؟ و اینکه چون تحریم هستیم پس سکوت شود مبادا که بنگاه اقتصادی آرامشش بر هم خورد؟

اگر اینگونه است که هر نقدی را به حساب تصفیه حساب شخصی بگذاریم و جامعه منتقدان را به بهانه  برهه حساس فعلی به دلیل اعمال تحریم ها به سکوت وادار کنیم ، تنها سرپوشی بر کاستی ها و  از اثرات مخرب مدیریت صاحب امتیازی خواهد بود.

اتفاقا شرایط تحریم ها باید سبب شود تا شرکتهای بیمه و سایر نهادهای اقتصادی با رفع مشکلات و رسانه ها نیز  با نقد های خود در مسیر حل چالش ها قدم بردارند.

شرکت بیمه ای می تواند در شرایط تحریم پایدار بماند که حقایق را در خصوص چالش هایش بپذیرد و در راستای شفافیت در صورتهای مالی اش حرکت کند در غیر این صورت اهرم تحریم می تواند شرکت بیمه را از پای در اورد.

ریسک نیوز پیش ازین چالش های بیمه ایران را مورد بررسی قرار داده از وضعیت ناهمگون شعب خارجی از کشور بیمه ایران گرفته تا برخی ضرورتها مانند لزوم استقرار سامانه جامع بیمه ای برای جلوگیری از فساد و اختلاس ، بررسی زیان انباشته بیمه ایران ، کسری ذخائر  و ضرورت وصول مطالبات و بدهی های بیمارستانی و ...

به نظر می رسد ساماندهی و حل برخی ازین چالش ها که گاها با عنوان نقد غیر منصفانه از ان یاد شده مانند ساماندهی شعب خارج از کشور اتفاقا می تواند در زمان تحریم ها راهگشا باشد.

البته برای اینکه جانب انصاف رعایت شده باشد باید گفت پر واضح است که چالش های بیمه ایران یک شبه حل نخواهد شد.

بیمه ایران بدون شک نماد و شاکله بیمه گری در ایران است که با سالها تلاش همکاران سهم بسزائی در ترویج فرهنگ بیمه در ایران داشته اما مدیران صاحب مسئولیت و نه صاحب امتیاز به خوبی می دانند که اگر طی این سالها منتقدانی وجود داشتند تا عملکرد مدیران بیمه ایران را نقد می کردند امروزه شاهد این نبودیم که این بیمه بزرگ و دولتی به مشکلات فعلی دچار گردد.
 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید