خدمات ۵۰ درصد اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داد + جدول

گزارش مرکز آمار ایران نشان در سال ۹۷ حدودی از نیمی از اشتغال کشور در حوزه خدمات ایجاد شده است.

خدمات ۵۰ درصد اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داد + جدول

به گزارش ریسک نیوز، بررسی گزارش مرکز آمار ایران از اشتغال سال 97 نشان میدهد، حدود نیمی از سهم اشتغال کشور در حوزه اشتغال متمرکز بوده است.

بر این اساس، در فصل بهار سهم اشتغال در حوزه کشاورزی 18.7، در بخش صنعت حدود 31 و در بخش خدمات نزدیک به 50 درصد بوده است. همچنین در فصل تابستان سهم خدمات 49.5 درصد از کل اشتغال کشور بوده است.  گفتنی است، در فصل پاییز نیز نزدیک به نمی از سهم اشتغال کشور در حوزه خدمات ایجاد شده است. در فصل زمستان 97 نیز بیش از 51 درصد اشتغال کل در بخش خدمات ایجاد شده است.

گفتنی است، در استانهای اذربایجان غربی و اردبیل در فصل زمستان بیش از 28 درصد سهم اشتغال در بخش کشاورزی بوده است.

کمترین سهم کشاورزی از اشتغال فصل زمستان مربوط به استان تهران بوده است. در این استان سهم بخش صنعت 39 و سهم بخش خدمات 44 درصد بوده است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید