راستی آزمائی صورتهای مالی بیمه معلم با اجرای استاندارد IFRS

جسارت شرکت بیمه معلم در پیادهسازی استاندارد IFRS و ارایه این گزارش به سهامداران، با توجه به اینکه به تازگی وارد فرابورس شده، قابل تأمل است این در حالی است که در شرایط فعلی اغلب بنگاههای اقتصادی به دلیل احتمال شناسائی زیان به اجرای این استاندارد تمایل ندارند.

راستی آزمائی صورتهای مالی بیمه معلم با اجرای استاندارد IFRS

در گفتگوی اختصاصی واحد رسانه روابط عمومی بیمه معلم با محمدرضا سمیعی مطرح شد: جسارت شرکت بیمه معلم در پیادهسازی استاندارد IFRS و ارایه این گزارش به سهامداران، با توجه به اینکه به تازگی وارد فرابورس شده، قابل تأمل است این در حالی است که در شرایط فعلی اغلب بنگاههای اقتصادی به دلیل احتمال شناسائی زیان به اجرای این استاندارد تمایل ندارند.

نایب رییس هیئت مدیره بیمه معلم با اشاره به تصمیم شرکت بیمه متبوعش در سال 97 مبنی بر تهیه صورتهای مالی بر مبنای گزارشگری بینالمللی گفت: شرکت بیمه معلم با هدف اینکه وضعیت صورتهای مالی خود را محک بزند، پیادهسازی استاندارد گزارشگری مالی را در دستور کار قرار داد و از سوئی تلاش کردیم تا به سهامداران اعلام کنیم که بیمه معلم همزمان با ورود به بورس، گامهای عملیاتی در راستای ایجاد شفافیت برداشته است.

محمدرضا سمیعی در ادامه با اشاره به اینکه مدیران نهادهای مالی تمایلی به ارایه صورتهای مالی بر مبنای International Financial Reporting Standards ندارند تصریح کرد: مسلما بسیاری از شرکتهای بورسی تمایل کمتری به انطباق صورتهای مالی خود با استانداردهای IFRS دارند چرا که بدون شک در سود و زیان شرکتها تغییر محسوسی ایجاد خواهد شد و روند ارایه گزارش هیئت مدیره در خصوص صورتهای مالی بدلیل کاهش سود باعث ایجاد سوالاتی از سوی سهامداران میشود.


وی با تأکید بر اینکه هیئت مدیره بیمه معلم این جسارت را به خرج داد تا صورتهای مالی خود بر مبنای IFRS تهیه کند، متذکر شد: طی نامهای به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سهامداران عمده، این تصمیم هیئت مدیره بیمه معلم ارسال و مورد استقبال قرار گرفت.

نایب رییس هیئت مدیره بیمه معلم با بیان اینکه صورتهای مالی بیمه معلم بر مبنای استانداردهای مزبور براساس صورتهای مالی سال 96 تهیه شده است، عنوان کرد: در این بازده زمانی و براساس صورتهای مالی مصوب مجمع بیمه معلم، رقمی بالغ بر 45 میلیارد تومان سود اعلام شد؛ اما با تهیه صورتهای مالی براساس IFRS و با توجه به اختلافاتی که با استانداردهای بینالمللی داریم، همچنان شرکت دارای سود خالص میباشد.

محمدرضا سمیعی به تشریح این اختلاف سود پرداخت و گفت: به دلیل تفاوت استانداردهای مالی ایران با استانداردهای مالی بینالمللی در چند بخش این اختلاف مشهود است عمده رقم اختلافی در شناسائی ذخایر است، چرا که در استانداردهای داخلی احتساب ذخائر میتواند در تجزیه سنی بیش از ده سال گذشته نیز اعمال شود اما در استاندارد IFRS تا سه سال قبل و بعد اعمال میگردد اگر از سه سال بیشتر شود فرمولی اعمال میشود که برای بیش از سه سال را نزدیک 60 درصد ذخیره مطالبات در نظر میگیرد؛ بنابراین به دلیل افزایش میزان ذخایر، خود بخود از میزان سود کاسته میشود.
نایب رییس هیئت مدیره بیمه معلم تأکید کرد: اما نکته قابل توجه این است که بسیاری از بانکها و شرکتهای بیمه اگر صورتهای مالی خود را بر مبنای IFRS تهیه و در مجمع خود اعلام کنند، احتمال اینکه سود آنها به زیان تبدیل شود وجود دارد؛ اما خوشبختانه با همه سختگیریهای که استاندارد IFRS دارد و در صورتهای مالی بیمه معلم اعمال شد سود شناسایی گردید اگرچه از میزان سود کاسته شد اما اعمال این استانداردها به زیان نمیباشد.
وی عنوان داشت: شرکتهای بیمه برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی ملزم به اجرای این استانداردها هستند.

محمدرضا سمیعی با اشاره به مزایای پیادهسازی این استاندارد در صورتهای مالی تأکید داشت: تهیه صورتهای مالی بیمه معلم بر مبنای استاندارد IFRS ضمن اینکه به شفافیت این شرکت بیمهای کمک قابل توجهی میکند، سبب میشود به دلیل اعمال برخی استانداردهای خاص از جمله ذخیرهگیری این شرکت بیمهای به سمت کفایت ذخایر پیش رود.

وی تصریح کرد: بیمه معلم براساس تصمیمات هیئت مدیره در تلاش است که اجرای این استاندارد بینالمللی را تداوم بخشد هرچند که سود کاهش یابد و توسط سهامداران به چالش کشیده شود؛ چرا که معتقد است اجرای این استاندارد روشی برای راستی آزمائی صورتهای مالی است.

در پایان محمدرضا سمیعی نایب رییس هیئت مدیره بیمه معلم اعلام نمود با توجه به اینکه یکی از سهامداران شرکت بیمه معلم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران میباشد، این شرکت درصدد است که خود را در لباس یک شرکت بینالمللی مانند سهامدار خود در سطح بینالملل نشان دهد لذا تهیه صورتهای مالی و افشای اطلاعات برمبنای این استاندارد باعث همراهی بیشتر با سهامدار مهمی مانند شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید