تمرکز نمایندگی های بیمه در کدام استان هاست؟ / سهم بیمه ایران و خصوصی ها در تعداد نمایندگی ها/مقایسه استانی نمایندگی ها به کارگزاری ها+نمودار

کارگزاری‌ها تنها 834 واحد فعال در سطح کشور در سال 97 داشتند که حاکی از تعداد 80 برابری نمایندگی‌ها نسبت به کارگزاری‌ها در سطح کشور است./در هر استان به طور متوسط به ازای هر 10 هزار نفر، هشت نمایندگی بیمه فعال است که نشان‌دهندة رقم بسیار پایین تعداد نمایندگی‌ها و در نتیجه نرخ نفوذ پایین بیمه در کشور است./استان تهران با دارا بودن 13 هزار نمایندة فعال، شش برابر بیشتر از میانگین استانی در کشور را در اختیار دارد و به تنهایی یک‌پنجم نمایندگی‌ها را در خود جای داده است.

تمرکز نمایندگی های بیمه در کدام استان هاست؟ / سهم بیمه ایران و خصوصی ها در تعداد نمایندگی ها/مقایسه استانی نمایندگی ها به کارگزاری ها+نمودار

به گزارش ریسک نیوز، در سال 97 تعداد نمایندگی‌های شرکت‌های بیمة دولتی و خصوصی به بیش از 64 هزار واحد رسید در صورتی که تعداد شعب بیمه‌ای در سطح کشور تنها یک‌پنجم آن، یعنی 1260 واحد بود. به طور متوسط هر شرکت به ازای هر شعبه 62 نمایندگی دارد که سه شرکت بیمة زندگی خاورمیانه، پاسارگاد و ملت در صدر جدول قرار دارند. این امر نشان‌دهندة اهمیت و محوریت بیمة زندگی در میزان فعالیت نمایندگان بیمه است و منجر می‌شود تا سایر رشته‌های تحت پوشش شرکت بیمه به طور غیر مستقیم در بین مردم تبلیغ شوند.

این آمار قابل توجه شرکت‌های بیمه در حالی است که کارگزاری‌ها تنها 834 واحد فعال در سطح کشور در سال 97 داشتند که حاکی از تعداد 80 برابری نمایندگی‌ها نسبت به کارگزاری‌ها در سطح کشور است. از بین 64 هزار نمایندگی، حدود 11 هزار نمایندگی مربوط به بیمة ایران و 53 هزار نمایندگی وابسته به سایر شرکت‌های بیمه‌ای بود. در هر استان به طور متوسط به ازای هر 10 هزار نفر، هشت نمایندگی بیمه فعال است که نشان‌دهندة رقم بسیار پایین تعداد نمایندگی‌ها و در نتیجه نرخ نفوذ پایین بیمه در کشور است.

 

بیمة پاسارگاد به تنهایی 35 درصد از نمایندگی‌ها را در اختیار دارد

بر اساس آمارهای منتشرشده در سالنامة بیمة مرکزی از بین 64 هزار نمایندگی بیش از 22 هزار نمایندگی در اختیار بیمة پاسارگاد است که 35 درصد از کل نمایندگی‌های فعال در 27 شرکت بیمه را تشکیل می‌دهد. بیمة ایران نیز با نزدیک به 11 هزار نمایندگی، 17 درصد از تعداد نمایندگی‌ها را در اختیار دارد. بیمه‌های آسیا، دانا، البرز و معلم نیز به ترتیب 3700، 2500، 2100 و 2000 نمایندة فعال در سراسر کشور مستقر دارند (شکل 1).

علاوه بر نمایندگی‌ها، شرکت‌های بیمه در مجموع 1258 شعبه در سراسر کشور مستقر کرده‌اند که نشان‌دهندة نسبت تعداد نمایندگی به تعداد شعب 51 عددی در سطح کشور است؛ اما میانگین تعداد نمایندگی به تعداد شعب در بین شرکت‌ها برابر 62 است که نشان‌دهندة اختلاف قابل توجه این نسبت در بین شرکت‌هاست. بر اساس آمارها، شرکت بیمة زندگی خاورمیانه تنها با داشتن یک شعبه و 535 نمایندگی در سال 97 بیشترین نسبت را به خود اختصاص می‌دهد. شرکت‌های بیمة پاسارگاد و ملت نیز به ترتیب با نسبت 267 و 235 نمایندگی به ازای هر شعبه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سایر شرکت‌ها با اختلاف بسیار قابل توجه از این سه شرکت قرار دارند و بیمة ایران با 52 نمایندگی به ازای هر شعبه در رتبة چهارم قرار دارد (شکل 2).

یک‌پنجم از نمایندگی‌ها تنها در استان تهران فعالیت می‌کنند

آمارهای بیمة مرکزی حاکی از آن است که به طور متوسط در هر استان در حدود 2 هزار نمایندگی، فعالیت می‌کنند که استان تهران با دارا بودن 13 هزار نمایندة فعال، شش برابر بیشتر از میانگین استانی در کشور را در اختیار دارد و به تنهایی یک‌پنجم نمایندگی‌ها را در خود جای داده است.

استان خراسان رضوی نیز چهار هزار و 780 نمایندة فعال در اختیار دارد که هفت درصد از نمایندگی‌ها را تشکیل می‌دهد. در مجموع استان‌های البرز، اصفهان، مازندران و فارس نیز به ترتیب 4256، 3833، 3716 و 3437 نمایندگی فعال در اختیار دارند که به همراه دو استان تهران و خراسان رضوی مجموعاً بیش از پنج درصد از نمایندگی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند (شکل 3).

تفکیک تعداد نمایندگی‌ها به دولتی (بیمة ایران) و غیر دولتی نشان می‌دهد که بیمة ایران از نمایندگی‌ها در استان‌های البرز و همدان کمترین سهم را دارد؛ اما در استان سیستان و بلوچستان حدود 30 درصد از تعداد نمایندگی‌های فعال در اختیار بیمة ایران است. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل نیز تمرکز بیشتری روی بیمة ایران دارند. در استان تهران و خراسان رضوی در حدود 20 درصد از نمایندگی‌ها مربوط به بیمة ایران و 80 درصد مربوط به شرکت‌های بیمة خصوصی است (شکل 4).

در استان البرز به ازای هر شعبه 142 نمایندگی فعال وجود دارد

استان البرز از نظر تعداد نمایندگی‌های فعال در رتبة بالایی قرار دارد. در این استان به تنهایی به ازای هر شعبه بیمه 142 نمایندگی فعال حضور دارد؛ در حالی که در استان خراسان رضوی که در رتبة بعدی قرار دارد، 77 نمایندگی به ازای هر شعبه فعالیت می‌کنند. در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی تنها کمتر از 25 نماینده به ازای هر شعبه وجود دارد (شکل 5).

بیشترین تعداد نمایندگی به کارگزاری در استان‌های لرستان، اردبیل و بوشهر مشاهده می‌شود که به ترتیب دارای 1274، 964 و 897 نمایندگی به ازای هر کارگزاری هستند؛ بنابراین تمرکز این استان‌ها برای توسعة پوشش بیمه‌ای بر نمایندگی‌هاست. در مقابل، در استان‌های تهران، یزد و خراسان رضوی به واسطة تعداد بالای کارگزاری‌ها، تنها کمتر از 40 نمایندگی به ازای هر کارگزاری فعالیت دارد. در استان البرز نیز به ازای هر کارگزاری 122 نمایندگی فعال است (شکل 6).

نسبت تعداد نمایندگی به ازای جمعیت یکی از مهم‌ترین پارامترها در تعیین میزان دسترسی مردم به صنعت بیمه است. در استان البرز به واسطة بالا بودن تعداد نمایندگی‌ها در مقایسه با جمعیت، 17 نمایندگی به ازای 10 هزار نفر جمعیت به صورت فعال در این استان حضور دارد. در استان‌های سمنان، مازندران، گیلان، یزد و تهران نیز بین 10 تا 14 نماینده به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت فعال است. این رقم در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و کرمان به حداقل رسیده است و در دو استان کرمان و خوزستان تنها پنج نماینده به ازای 10 هزار نفر جمعیت و در استان سیستان و بلوچستان تنها 2 نفر نماینده به ازای 10 هزار نفر فعال هستند (شکل 7).

نتیجه‌گیری

آمارهای تعداد نمایندگی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین نمایندگی‌ها در استان‌های تهران، البرز و خراسان رضوی فعال هستند و میزان ارتباط مردم با صنعت بیمه در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمان بسیار کم است؛ بنابراین، توسعة نمایندگی‌ها در استان‌های انتهای جدول نه تنها منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه می‌شود؛ بلکه منجر به بهبود وضعیت زندگی به واسطة افزایش نفوذ بیمه خواهد شد.

علاوه بر این، بیشترین نمایندگی‌ها مربوط به شرکت‌های بیمة پاسارگاد، ایران، آسیا و داناست. شرکت بیمة پاسارگاد با 22 هزار نمایندة فعال بیش از یک‌سوم کل نمایندگی‌های فعال در کشور را در اختیار دارد. بالا بودن تعداد نمایندگی‌ها در نتیجة سیاست‌های بیمة عمر و نمایندگی‌های حقیقی است که به طور غیر مستقیم منجر به جلب نظر مردم به سمت شرکت‌های دارای نمایندة زیاد می‌شود.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید