پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


ریسک نیوز وضعیت مطالبات چهار شرکت بزرگ بازار بیمه را بررسی کرد؛

آهنگ رشد مطالبات در شرکتهای بیمه آسیا ، دانا و البرز چگونه است؟/ نسبت افزایشی مطالبات از نمایندگان و بیمه گذاران در بیمه ایران +نمودار

در این گزارش روند رشد مطالبات شرکتهای بیمه دانا، آسیا و البرز و تنها شرکت بیمه دولتی از بیمه گذاران ، نمایندگان بیمه و بیمه گران اتکائی مورد بررسی قرار گرفته ، ضمن اینکه نسبت رشد مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان در مقایسه با حق بیمه تولیدی نیز نتایج جالب توجهی بدست می دهد.

به گزارش ریسک نیوز، "متاسفانه در حال حاضر حدود 33درصد از دارایی های شرکت های بیمه به مطالبات تبدیل شده است . " این جمله، سخن معاونت نظارت بیمه مرکزی در گفتگو با بیمه داری نوین است .
چالش مطالبات شرکتهای بیمه اکنون به معضلی در صنعت تبدیل شده است که در این بین مطالبات بیمه ایران از نهادهای مختلف و همچنین شرکتهای بیمه از خودروسازان بیشتر رخ می نماید چرا که به گفته حبیب میرزائی ، معاونت نظارت بیمه مرکزی،  مطالباتی که شرکت های بیمه از دولت دارند بیشتر دچار مشکل است.

مهمترین  چالشی که مطالبات مشکوک الوصول برای شرکتهای بیمه می آفریند، عدم تجزیه سنی بدهکاران بیمه ای است زیرا در حالیکه پولی وارد شرکت نمی شود اما  این ارقام در پرتفوی شرکت می نشیند .

در حالیکه یک سال بیمه نامه نیز منقضی شده از آنجا که به هر حال بیمه نامه صادر شده ، این رقم در پرتفوی نشسته است و  اینجاست که مدیر به سهامدار رقم بالایی از پرتفوی را نشان می دهد رقمی جذاب اما نه چندان واقعی چرا که شرکت بیمه پولی دریافت نکرده و هنوز مقدار زیادی از مطالبات باقی مانده و مشخص نیست که از سوی بیمه گذار پرداخت شود این در حالی است که یکسال بیمه نامه نیز منقضی شده است.
بنابر اذعان کارشناسان عدم ذخیره گیری برای مطالبات معوق به دلیل فقدان تجزیه سنی آن حفره ای جهت ارایش صورتهای مالی محسوب می شود، به طوریکه
بدهکاران حق بیمه محلی برای نمایش پرتفوی جذاب است.

البته حبیب میرزائی به خبرنگار ما تصریح داشته ، راهکاری که بیمه مرکزی اتخاذ کرده، این است که با تجزیه سنی مطالبات شرکتهای بیمه اگر  مطالبات مشکوک الوصول یا لاوصول کشف شود، شرکت را ملزم می کنیم که معادل صددرصد آن را ذخیره بگیرد همچنین اگر از سن مطالبات از دو سال گذشته باشد شرکت بیمه ملزم است که 50درصد آن را ذخیره بگیرد و با این ذخیره گیری در واقع شرکت ها را از تولید سود موهوم نجات می دهیم و معادل این ذخیره را بعضاٌ در توانگری آنها لحاظ می کنیم که از این طریق اهرمی برای تسریع وصول مطالبات اعمال خواهد شد.

لکه خونی در سیستم خون رسانی شرکتهای بیمه

لازم بذکر است ، در پرتفوی شرکت های بیمه، درآمد حاصل از سرمایه گذاری عدد قابل توجهی است. تکیه بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری زمانی منطقی به نظر می آید که منابعی که قرار است جهت سرمایه گذاری به شرکت وارد شود، با وقفه همراه نباشد.

از سویی گردش درست وجوه و نقدینگی  همانند گردش خون در بدن ایفای نقش می کند. آنچه که بتواند در مسیر گردش درست این منابع خللی وارد کند قادر خواهد بود کل کارایی سیستم را به خطر بیندازد. مطالبات شرکت های بیمه از مشتریان و نمایندگان و همچنین سایر شرکت های بیمه و بیمه گران اتکایی از این عوامل است.  در صورتی که نتوان مطالبات را به درستی مدیریت کرد و در زمان مناسب به شرکت بازگرداند، همانند لخته خونی در سیستم خون رسانی بدن عمل کرده و قادر است شرکت را با چالش روبرو سازد.

آنچه که امروزه در شرکتهای بیمه نهادینه شده ،ولع و ذوق زدگی در صدور بیمه نامه های بزرگ برای تامین نقدینگی و  پرداخت های جاری است اما بسیاری از این بیمه نامه ها به وصول حق بیمه ها منجر نمی شود که به گفته مقام نظارتی در حال حاضر حدود 33درصد از دارایی های شرکت های بیمه به مطالبات تبدیل شده است .

در همین راستا گزارش حاضر به بررسی وضعیت مطالبات بیمه دولتی ایران و سه شرکت دولتی واگذار شده آسیا، البرز و دانا می پردازد. در ابتدا آماری از کل صنعت بیمه ارائه شده و در ادامه حق بیمه تولیدی، نرخ رشد آن، مطالبات مختلف شرکت های بیمه و نسبت های آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

کل دارایی شرکت های بیمه در سال 95 با استناد به آمار بیمه مرکزی بیش از 424 هزار و 932 میلیارد ریال گزارش شد. بازیگران صنعت بیمه در این سال توانسته اند حدود 280 هزار و 176 میلیارد ریال از حق بیمه تولیدی درآمد کسب کنند. درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی شرکت های بیمه 14 هزار 63 میلیارد ریال و درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع 4 هزار و 437 میلیارد ریال گزارش شده است.

حق بیمه تولیدی بیمه آسیا، البرز و دانا به همراه نرخ رشد آن نسبت به حق بیمه تولیدی سال گذشته خود در شکل 1 نشان داده شده است. بیمه آسیا با بیش از 27 هزار میلیارد ریال در سال 95 در بین سه شرکت دولتی واگذار شده بیشترین حق بیمه تولیدی داشته است. شکل 2 حق بیمه تولیدی و نرخ رشد تنها بیمه دولتی یعنی بیمه ایران را نشان داده است.شکل 3 مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان به همراه نسبت سهم آنها از حق بیمه تولیدی شرکتها را به نمایش گذاشته است. این نسبت طی 5 سال 91 تا 95 برای بیمه دانا به مراتب بالاتر بوده و به ترتیب سهم 44.7، 43.45، 58.98، 67.28 و 59.54 درصدی داشته است. وضعیت مطالبات بیمه ایران از بیمه گذاران و نمایندگان در شکل 4 نشان داده شده است.

بررسی عملکرد سه شرکت بیمه واگذار شده در سال 95  نشان می دهد ، اگر چه نسبت مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان در بیمه دانا افزایش داشته اما مقایسه این شاخص با سالهای قبل بیانگر ان است که  نسبت مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان در این شرکت بیمه ای در مقابسه با حق بیمه تولیدی روند کاهشی را طی کرده است .

بررسی عملکرد 5 ساله حاکی از آن است که پس از بیمه دانا ، بیمه البرز بیشترین مطالبات را از نمایندگان و بیمه گذاران داشته اگر چه که نسبت به سالهای قبل اهنگ رشد متعادل بوده ، به طوریکه نسبت مطالبات از نمایندگان و بیمه گذاران در این شرکت بیمه در مقایسه با حق بیمه تولیدی روند افزایشی نداشته است.

بیمه آسیا نیز کمترین رشد مطالبات را طی پنج ساله اخیر را از آن خود کرده است .

اما بررسی مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان در بیمه ایران در پنج ساله اخیر و بر طبق سالنامه آماری صنعت بیمه نشان می دهد، روند رشد مطالبات افزایشی بوده ضمن اینکه  در سال 95 رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال قبل را تجربه کرده ،  همچنین نسبت مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان به حق بیمه نیز در این شرکت دولتی رشد محسوسی را تجربه کرده است.

 

شکل 5 آمار مطالبات سه شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا از بیمه گران و بیمه گران اتکایی همراه با سهم آنها از حق بیمه تولیدی و شکل 6 همین آمار را برای بیمه ایران ارئه داده اند.نرخ رشد حق بیمه تولیدی در بازه زمانی 5 ساله برای شرکت های مذکور در شکل7، نرخ رشد مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان در شکل 8 و نرخ رشد مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی در شکل شماره 9 ارائه شده اند.

حق بیمه تولیدی در سال 93 با سرعت در مسیر رشد قرار گرفته اما در سال 94 با شدت بیشتری روندی کاهشی سپری کرده است. نرخ رشد مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان نیز هم راستا با حق بیمه تولیدی عمل کرده است.
آنچه که برای شرکت های بیمه در ادامه ضروری به نظر می رسد توجه بیشتر به امر مدیریت ریسک-چنانکه در همایش ملی امسال روز بیمه نیز مورد تاکید بود- و کنترل و رصد نسبت های مالی و شاخص های عملیاتی است تا بتوانند علاوه بر حفظ توانگری خود سلامت فضای جامع صنعت بیمه را نیز حفظ نمایند.

تهینه ، تنظیم و استخراج نمودار :حسین ارغند / آزاده محسنی