پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


در قالب طرحی از سوی پروهشکده بیمه؛

آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه بازنگری شد + فایل کامل طرح و جدول مقایسه نحوه سرمایه گذاری بیمه گران در سالهای 87 تا 95

آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه در راستای تامین نظر قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به شاخص های امنیت ، خاصیت نقدشوندگی ،متنوع بودن پرتفوی سرمایه گذاری ، هم خوانی پرتفوی سرمایه گذاری با ماهیت بدهی های موسسه بیمه و ... مورد بازنگری قرار گرفت.

به گزارش ریسک نیوز،در راستای تامین نیازهای جدید نظارت بر سرمایه گذاری و رفع نواقص آیین نامه های قبلی ،طرح جدید آیین نامه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه از سوی پزوهشکده بیمه انجام شد.

این طرح تامین کننده نظر قانون برنامه ششم توسعه در راستای بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه می باشد.

به زعم کارشناسان تحول در بازارهای مالی و تغییر ماهیت ریسک ایجاب می کند که این آیین نامه به صورت ادواری مورد بازنگری قرار گیرد.

در این طرح پژوهشی که از سوی پژوهشکده بیمه انجام شده معیارهای اساسی برای سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در حوزه امنیت ، خاصیت نقدشوندگی ،متنوع بودن پرتفوی سرمایه گذاری ، هم خوانی پرتفوی سرمایه گذاری با ماهیت بدهی های موسسه بیمه و ... لحاظ شده است.

ضمنا در این طرح مقایسه نحوه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در فاصله سالهای 87 تا 95 صورت گرفته و بر اساس ان طرح مورد نظر ارایه شده است.

فایل کامل بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه در زیر موجود است:
دریافت کامل فایل طرح در قالب PDF (حجم : 2.93 مگابايت)