پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


مجمع عمومي بیمه پارسیان برگزار شد

مجمع عمومي عادي سالانة شركت بيمه پارسيان ( سهامي عام )براي سال مالي منتهي به 30/12/96 برگزار شد.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از روابط عمومي شركت بيمة پارسيان ،اين شركت بعنوان يك شركت بزرگ بيمه بورسي امسال نيز مجمع عمومي عادي سالانه خود را برگزار و مفاد دستورجلسه ذكرشده در آگهي دعوت به مجمع را كه در جرايد به چاپ رسيده بود به تصويب سهامداران رساند.

در اين مراسم  ابتدا نسبت به انتخاب رئيس مجمع ، نظّار و منشي جلسه اقدام شد و پس از استقرار هيأت رئيسه مجمع و نمايندگان بيمة مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار در قسمت هيأت رئيسه ، گزارش فعاليتهاي شركت كه نشانگر رشد مناسب و تركيب بهينة پرتفوي ، ايفاي تعهدات قانوني و آئين‌نامه‌اي و همچنين شفافيت صورتهاي مالي در سال 96 بود توسط آقاي اويارحسين نایب رییس هيات مديره ومديرعامل ارائه گرديد .

     در ادامه ، گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت قرائت و پس از ارائه پاسخ­هاي لازم در مورد بندهاي گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه ، صورتهاي مالي عملكرد منتهي به 30/12/96 به تصويب رسيد و به ازاي هر سهم معادل 150ريال سود نقدي تقسيم گرديد، مؤسسة حسابرسي بيات رايان بعنوان حسابرس و بازرس قانوني اصلي و مؤسسه حسابرسي آگاهان  و همكاران بعنوان حسابرس و بازرس علي البدل براي سال مالي 96 تعيين و روزنامه­هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد نيز بعنوان روزنامه­هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي­هاي شركت انتخاب شدند .