مطالب مرتبط با امر آموزش

در نشست پژوهشکده بیمه عنوان شد:

چند سوال از رئیس پژوهشکده بیمه // پشت درهای بسته ، سیستم آموزش پاسخگو‌ نخواهد بود

  1. 1