مطالب مرتبط با صندوق تامین خسارت بدنی

"رونق تاسیس شرکت های وصول خسارت از بیمه"/ ایمان ایزدی مقدم

دیه از شنبه ۲۵۳ میلیون تومان می شود

برای دریافت الحاقیه تنها دو روز فرصت دارید / ۹۸۹ راننده زندانی در کشور به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی ؛

هشدار به عدم خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث

از سوی مدیر عامل

عملکرد صندو ق خسارات بدنی در چهل و هفتمین سال تاسیس تشریح شد

  1. 1
  2. 2