مطالب مرتبط با وصول مطالبات

خاطراتی از تاسیس بیمه کارآفرین // استارت تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی ، از حافظ تا کارآفرین

شفاف سازی های حیدری از بیمه کارآفرین / در صورت عدم وصول مطالبات، آنها را از منابع درآمدی خود خارج می کنیم

سلسله گزارشات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت پنجم)

دردسر پیگیری وصول مطالبات از بیمه گذاران انصرافی برای نمایندگان عمر در ایران // امکان ایجاد انتقال پرتفوی نمایندگان عمر و چند پیشنهاد دیگر

  1. 1