مطالب مرتبط با کمیسیون حقوقی

تمرکزی بر آیین نامه تکمیلی تنظیم امور ارزیابی خسارت

آیا استقلال ارزیابان خسارت تامین شد ؟ // همبستگی در منافع مشترک یا چسبندگی به منافع شخصی در ارزیابان خسارت

اطلاعیه بیمه تجارت نو در خصوص شایعات

هشدار؛

مقصد کارشناسان اخراجی پس از خروج اجباری از شرکتهای ارزیابی خسارت کجاست؟ / پای تعمیرکاران متخلف هم به صنعت بیمه باز شد!

  1. 1