بیمه

بیمه

بیمه ها چرا ضرر می کنند؟

شرکت های بیمه ای فقط از عملیات بیمه گری زیان می برند، ما را مجبور به عرضه بیمه نامه زیر قیمت تمام شده می کنند، شرکت…