بیمه

بیمه

بیمه سامان بورسی شد

پس از انتظار چند ماهه بالاخره با گشایش نماد بیمه سامان به عنوان چهل و پنجمین شرکت فرابورسی، سامانی ها هم بورس شدند.