بیمه

بیمه

روانشناسی ریسک

پژوهشکده بیمه کتاب روان‌شناسی ریسک (غلبه بر نااطمینانی بازار) را منتشر کرد.