تحلیل

تحلیل

خسارت نقدی حق بیمه قرضی

دریافت حق بیمه به صورت اوراق آن هم در بیمه نامه های مهندسی که غالبا دارای سرمایه بالا و حق بیمه های سنگین می باشند…