تحلیل

تحلیل

13 آذر 1400

نگاه‌ها در وادی امر به چالش‌های ساختاری صنعت بیمه معطوف می‌شود که به عنوان بزرگ‌ترین مانع نوآوری قلمداد می‌شوند.…