تعاريف و قوانين بيمه

تعاريف و قوانين بيمه

قانون بیمه شخص ثالث

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

قانون تاسیس بیمه و بیمه گری

قسمت اول -تشکیل و موضوعماده ۱- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه…