آیا کارتان پیوستـه و درهر دَم خدمت است

حکایت انجام وظیفه در پرداخت خسارت و اطلاع رسانی های گسترده توسط شرکتهای بیمه؛

بیمه رازی طی چند روز گذشته خبری با  تیتر “تسریع در پرداخت خسارت توسط شعب بیمه رازی” منتشر کرد در این راستا با مرور آیین نامه های ۲۱، ۷۱ و ۹۸ مصوب شورای عالی بیمه، چند سوال را مطرح می کنیم.مرور این قوانین و سوالات مطروحه می تواند برای سایر شرکتهای بیمه نیز تعمیم یابد.

به گزارش ریسک نیوز، روابط عمومی بیمه رازی طی چند روز گذشته خبری با  تیتر “تسریع در پرداخت خسارت توسط شعب بیمه رازی” منتشر کرد مبنی بر اینکه شـعب بیمـه رازی در پـی دسـتور مدیرعامل شـرکت، تسـریع در بررسـی و پرداخـت خسـارت را در دسـتور کار خـود قـرار داده و شــعبه مرکــزی بیمــه رازی تنهــا در یــک روز 445 میلیــون تومــان خســارت ســه پرونــده را پرداخــت کــرد.

در این خبر تاکید شده که بررســی‌ها نشــان از آن دارد کــه شــعبه مرکــزی بیمــه رازی در کوتاه‌تریــن زمــان ممکــن خســارت‌های اعلامــی را بررسـی کـرده فرآینـد پرداخـت خسـارت آغـاز می‌شـود کـه تنهـا طـی یـک روز سـه پرونـده خسـارت بررسـی و در مدت زمــان کوتاهــی پرداخــت آن‌هــا انجام شده اســت.

در راستای این خبر ضروری است تا  قوانین و آیین نامه های موجود مرور شود:

طبق ماده ۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
بیمه گذار وظیفه دارد حق بیمه را پرداخت نماید و در قبال آن بیمه گر متعهد است که در صورت بروز خسارت آنرا جبران نماید.

بر این اساس شرکت بیمه رازی اذعان داشته شــعبه مرکــزی تنهــا در یــک روز ۴۴۵ میلیــون تومــان خســارت ســه پرونــده را پرداخــت کــرد و تاکید کرده خسارات پرداختی مربوط به بیمه مسئولیت و آتش سوزی بوده است. حال با فرض اینکه بیمه نامه مسئولیت، بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان باشد نکات زیر قابل ذکر می باشد:

۱- همانطور که بیان شد وظیفه شرکت های بیمه جبران خسارت طبق قوانین و آیین نامه های شورای عالی بیمه می باشد.

۲- وفق ماده ۲۲ آیین نامه ۷۱ شورای عالی بیمه
مؤسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید… و در صورت قبول خسارت، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید.

۳- با توجه به ماده ۲۶ آیین نامه ۲۱ شورای عالی بیمه(شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، صاعقه، انفجار) بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد، اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.
که حدودا زمان بررسی بیمه گر همان ۳۰ روز درج شده در ماده ۲۲ آیین نامه ۷۱ می باشد.

۴- با فرض اینکه خسارت پرداختی در بیمه نامه مسئوليت همان بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان باشد طبق ماده ۱۳ و ۱۴ آیین نامه ۹۸ (شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان) بیمه­ گر متعهد است در صورت وقوع حادثه تحت پوشش و احراز مسئولیت بیمه­ گذار و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه­ نامه قرار گرفته است، خسارت را ظرف مدت پانزده روز پس از تکمیل مدارک و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه­ نامه پرداخت نماید.
همچنین در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موكول به ارایه رأي دادگاه شده است، و بیمه گذار به موارد درج شده در ماده ۱۴ عمل کرده باشد بيمه‌گر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ ثبت تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا حداکثر طی یک هفته رفع نقص كند.

۵- شورای عالی بیمه در آیین نامه ۹۴ (مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای) تعیین حق بیمه را در اختیار شرکت های بیمه قرار داده است. همچنین معیارهای عمومی ۱۹ گانه ای را برای تعیین نرخ حق‌بیمه انواع رشته‌های بیمه ذکر نموده است که شرکت های بیمه باید آنرا رعایت نمایند که مهمترین آنان “وضعیت ریسک از لحاظ رعایت استانداردهای پیشگیری و ایمنی” می باشد. که بیمه گران باید آنرا مد نظر قرار دهند.

با توجه به توضیحات ارائه شده سوالاتی در خصوص پرداخت خسارت های اعلامی توسط شرکت بیمه رازی قابل طرح است:

۱- آیا مدت زمان پرداخت خسارت در آیین نامه های ۲۱، ۷۱ و ۹۸ مصوب شورای عالی بیمه رعایت شده است؟

۲- آیا وضعیت ریسک از لحاظ رعایت استانداردهای پیشگیری و ایمنی در تعيين نرخ حق بیمه های مسئولیت و آتش سوزی رعایت شده است؟

۳- آیا انجام وظیفه در پرداخت خسارت به اطلاع رسانی گسترده  نیاز دارد؟

 

اگر شرکت بیمه ای قبل از مهلت قانونی پرداخت خسارت طبق قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه یا شرایط بیمه نامه خسارتی را پرداخت نمود و مستندات آنرا به ریسک نیوز ارائه نماید ریسک نیوز با کمال میل آنرا اطلاع رسانی می نماید.

اطلاع رسانی شرکت های بیمه در پرداخت خسارت باید شفاف باشد تا در ذهن مردم ابهام ایجاد نکند.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

5  ×  8  =