روز گذشته سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور در نامه‌ای خطاب به شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد که  فرایند انتخابات اتحادیه‌های صنفی کشور تا زمان استقرار دولت جدید به تعویق افتاد.

در این نامه آمده است: درخصوص همزمانی انتخابات صنفی و اتاق های اصناف با چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از فراخوان و ثبت نام کاندیداهای اتحادیه‌های صنفی و برگزاری کمیته تطبیق‌ تا استقرار دولت جدید خوداری شود.