اصلاح قانون اجباری بیمه شخص ثالث

جدول مباحث مطروحه , اصطلاحات فنی و مصادیق و مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری … شخص ثالث

 

ردیف

مباحث مطروحه

اصلاحات فنی و مصادیق

مواد قانونی 

۱ الزامات قانون اصلاح قانون بیمه اجباری … – اجباری بودن و تکلیف دارنده به تحصیل بیمه نامه 
– با احراز رابطه علت و معلولی بین خسارت بدنی و مالی شخص ثالث و حوادث وسیله نقلیه ،جبران خسارت در تعهد دارنده و به تبع بیمه گر وی می باشد .
– نیازی به احراز مسئولیت دارنده و راننده در وقوع حادثه نیست .
– دارنده (مالک یا متصرف )مسئول جبران خسارتهای ناشی از وسائل نقلیه می باشند .
– مسئولیت دارنده مطلق نیست در صورت اثبات اینکه عوامل خارجی یا تقصیردیگری موجب وقوع حادثه و ایجاد خسارت گردیده باشد ، مسئولیت دارنده از بین می رود .
تبرئه شدن دارنده یا راننده به لحاظ عدم توجه تقصیر در حوادث رانندگی مانند : واژگونی به علت نقص فنی حادث یا انفجار یا آتش سوزی و… وسیله نقلیه که دارنده یا راننده نقشی در 
وقوع آن نداشته ، مانع جبران خسارت شخص ثالث زیاندیده و حتی راننده از سوی بیمه گر نخواهد بود .
– به طور کلی هر خسارتی که در اثر حوادث وسایل نقلیه یا یدک یا تریلرمتصل به آنها یا محمولات آنها به شخص ثالث وارد آید قابل پرداخت است . 
– نسخ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 
ماده ۱
ماده ۳۰
۲ تعریف دارنده و تکالیف – دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است 
– دارنده مکلف به تحصیل بیمه نامه است و در صورتیکه مالک یا متصرف بیمه نامه موضوع بیمه اجباری … را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود 
– راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه مسئول جبران خسارت بدنی و مالی وارده به اشخاص ثالث است .در صورتیکه وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه باشد خسارت وارده از محل بیمه نامه پرداخت می گردد .
تبصره۱ماده۱
تبصره۲ماده۱
۳ خسارتهای قابل جبران – خسارت بدنی: شامل هر نوع دیه و ارش ناشی از صدمه ، شکستگی ،نقص عضو ، از کار افتادگی ( جزئی و کلی – موقت یا دائم ) دیه فوت می باشد.
– هزینه معالجه :چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد .
– خسارت مالی: شامل تمام زیانهای وارده به اموال منقول و غیر منقول شخص ثالث و سازمانها و … 
تبصره۳ ماده ۱
تبصره۴ماده۱
۴ خطرات تحت پوشش
(حوادث تحت پوشش وسایل نقلیه موتوری زمینی یدک یا تریلر متصل و محمولات آن )
-تصادف یا تصادم 
– علل اصلی تصادف عبارتنداز: عدم رعایت فاصله طولی – عدم رعایت فاصله عرضی – عدم رعایت حق تقدم – عدم توجه به جلو – عدم مهارت در رانندگی – گردش به طرز غلط – انحراف به چپ – انحراف به راست – تجاوز به چپ – عبور از محل ممنوعه – حرکت در خلاف جهت تعیین شده – تغییر مسیر ناگهانی – نقص فنی مستمردر وسیله نقلیه – نقص فنی حادث در وسیله نقلیه – عبور از چراغ قرمز – دور زدن در محل ممنوعه – نقص ماده ۴ قانون ایمنی راهها – تجاوز از سرعت مقرره – تخطی از سرعت مطمئنه – حرکت با دنده عقب –برخورد با احشام – باز شدن در و سقوط سرنشین -سقوط شخص یا اشخاص از کابین بار وسایل نقلیه مخصوص حمل بار – عدول از مقررات حمل بار – سقوط وسائل نقلیه به چاله ها و گودالها – عدول از مقررات یدک کشی – عبور از خط راه آهن –عدم رعایت نظامات مربوطه از سوی عابرین پیاده – سایر علل … 
– سقوط 
– واژگونی 
– آتش سوزی 
– انفجار 
مواد مصرح در تبصره ۵ ماده ۱ تمثیلی است و شامل سایر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی و یدک و تریلر متصل و محمولات آن که منجر به خسارت بدنی و مالی شخص ثالث شود می گردد.
تبصره ۵ ماده ۱
آئین نامه راهنمایی و رانندگی
تبصره۵ ماده ۱
۵ تعریف شخص ثالث – شخص ثالث هر شخصی است که سبب حوادث وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی ویا مالی شود باستثناء راننده مصوب حادثه 
در صورتیکه راننده در وقوع حادثه نقشی نداشته باشد مانند وقوع حادثه در اثر نقص فنی حادث ،آتش سوزی … مسبب حادثه محسوب نمی شود و در زمره شخص ثالث در می آید ،علاوه برخسارت دیگر زیاندیدگان خسارت وارده به وی قابل جبران و پرداخت است همچنین زمانی که در حوادث رانندگی تقصیر متوجه طرفین تصادف باشد ، راننده به میزان توجه تقصیرمسبب حادثه و به میزان عدم توجه تقصیر ثالث تلقی می گردد . 
تبصره۶ماده۱
مفهوم مخالف تبصره۶ ماده ۱
۶ انتقال وسیله نقلیه – از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد به بیمه گذار محسوب خوهد شد  ماده ۳
۷ خسارتهای استثناءشده – خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه .
– خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه .
– خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو .
– خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم .
ماده ۷
۸ حداقل مبلغ بیمه
( حدتعهد بیمه گر )
در خسارت بدنی حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام 
در خسارت مالی ۵/۲درصد تعهدات بدنی 
ماده ۴
۹ تعهدات بیمه گر نسبت به پیامدهای حادثه بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه می باشد 
الف در خسارت های بدنی : 
پرداخت بیش از یک دیه به هریک از زیاندیدگان در یک حادثه
پرداخت خسارتهای بدنی به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه 
– تکلیف بیمه گر به ایفاد تعهد مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی به عنوان بیمه حوادث
تعهد بیمه گر در مورد زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدودو در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز مندرج در کارت وسیله نقلیه خواهد بود در اینصورت خسارت بدنی به نسبت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه به مجموع تعداد سرنشینان و راننده آن پرداخت می گردد مبلغ کسر شده از خسارت بدنی هریک از زیاندیدگان از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی قابل پرداخت است . 
پرداخت ۵۰ % دیه تقریبی بادریافت گزارشات مقامات انتظامی و پزشکی قانونی درحوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی ( مابقی دیه پس از معین شدن میزان قطعی پرداخت می گردد ) 
پرداخت دیه فوت درصورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی بدون نیاز به رای مراجع قضایی از سوی بیمه گر
پرداخت هزینه معالجه برابر صورتحسابهای اصلی بیمارستانی و درمانی تا سقف تعهدات پذیرفته شده چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد . 
پرداخت خسارت های بدنی حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت دراجرای ماده ۴ و ۱۳ قانون ایمنی راهها و راه آهن
اعمال ماده ۱۳ قانون ایمنی راهها و راه آهن در ارتباط با شرکت راه آهن شهری ( مترو ) 
ب درخسارتهای مالی :
پرداخت نقدی خسارت مالی درصورت توافق با زیاندیده 
درصورت عدم توافق راجع به میزان خسارت مالی قابل پرداخت ،تعمیر وسیله نقلیه در تعمیرگاه مجاز به مورد قبول زیاندیده ( پرداخت هزینه تعمیر به عهده بیمه گر تا سقف تعهدات خواهد بود . ) 
فراز اول ماده ۵
تبصره یک ماده ۴
تصره دو ماده ۴ 
ماده ۵ و ۱۰ و
آیین نامه های منسوخ نشده 
ماده ۱۶ 
تبصره ماده ۱۶
فراز آخر تبصره ۳ ماده ۱
ماده ۴ و ۱۳ قانونی ایمنی راهها و راه آهن بخشنامه شماره ۴۴۹۳- ۲۲/۰۲/۸۲ بیمه مرکزی ایران 
تبصره ۳ ماده واحده قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران 
ماده ۱۷ 
۱۰ حق مراجعه بیمه گر به مسبب حادثه جهت بازیافت خسارت پرداختی به زیاندیده الف – در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت به میزان ۱%خسارتهای بدنی ۲%خسارتهای مالی پرداخت شده به زیان دیده با احراز شرایط ذیل :
– بازیافت خسارت مالی در صورتی امکان پذیر است که این گونه خسارت همراه با خسارت جرحی یا فوتی حادث شده باشد 
– علت اصلی تصادف یکی از تخلفات حادثه ساز به تشخیص کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه باشد.
– مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز : 
۱-هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا،حرکت بر روی یک چرخ ویا هر گونه حرکات آکروباتی در سطح راهها و خیابانها .۲-دور زدن در محل ممنوع .۳-عبور وسایل نقلیه از پیاده رو .۴-نقص سیستم روشنایی وسائل نقلیه به هنگام شب .۵-عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع).۶-سبقت غیر مجاز .۷-تجاوز از سرعت مجاز.۸-عبور از چراغ قرمز راهنمایی .۹-عدم رعایت حق تقدم عبور. ۱۰-حرکت به طور مارپیچ در راهها .۱۱-تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر .۱۲-عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه ویا عدم توجه به جلو .۱۳-گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع.۱۴-روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم .۱۵-رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر(چراغ،لاستیک،فرمان ،ترمز،برف پاک کن و زنجیر چرخ ).۱۶-عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک ، عینک یا تجهیزات خاص .۱۷-مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی . 
– در صورتی که علت اصلی تصادف تخلفات حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تاسه ماه توقیف ورانندگی در این مدت ممنوع ودر حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
ب – در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه در مراجع قضایی. 
ج – رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه با اثبات در مراجع قضایی .
د- راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد .
ه – گواهینامه راننده مسبب حادثه متناسب با وسیله نقلیه نباشد . 
– در اجرای ماده ۶ میزان خسارت قابل بازیافت تمام یا بخشی از خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر به زیاندیده می باشد .
– حق مراجعه بیمه گر به مسبب حادثه جهت بازیافت بعد ازپرداخت خسارت به زیاندیده بدون هیچ شرطی و اخذ تضمین از عامل زیان ومسبب خواهد بود . 
ماده۵

تبصره ماده۵
مصوبه شماره
۲۰۴۳۶۱/۴۴۱۶۴۶ه
مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷
هیات وزیران
ماده۵
ماده ۶
ماده۵و۶

۱۱ موعد پرداخت خسارت بیمه گر موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک لازم خسارت متعلقه را پرداخت نماید .  ماده ۱۵ 
۱۲ حق مراجعه مستقیم زیاندیده به بیمه گر زیاندیده حق دارد با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم به شرکت بیمه مراجعه و تقاضای خسارت نماید  ماده ۱۴
۱۳ رفع حل اختلاف در خصوص میزان خسارت مالی مرجع حل اختلاف درخصوص میزان خسارت مالی , شورای حل اختلاف تخصصی می باشد , رای صادره درصورت عدم اعتراض زیاندیده یا بیمه گر لازم الاجرا می باشد درصورت اعتراض به رای شورا رای دادگاه عمومی صالح قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و بلافاصله توسط شرکت بیمه ای مربوطه اجرا می گردد . تبصره ماده ۱۷
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ به شماره ۷۹۲۸/۸۷/۱ مورخه ۱۰/۰۹/۱۳۸۷ مصوبه رئیس قوه قضائیه 
۱۴ عدم نیاز به گزارش مقامات انتظامی در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی وارده به زیاندیدگان در مواردی که رانندگان وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیاندیده دارای بیمه نامه معتبر بوده و اختلافی بین آنان راجع به تقصیر مسبب حادثه وجود نداشته باشد را تاسقف تعهدات قانونی پرداخت نمایند . ماده ۱۸
۱۵ ضمانت اجرای قانون (جرائم و ممنوعیت ها ) الف ضمانت اجرا از سوی دارنده :
وصول مبلغی معادل حداکثر یکسال حق بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه که از تحصیل بیمه نامه شخص ثالث خودداری می نمایند ( هنگام خرید بیمه نامه جدید )
ممنوعیت تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث و توقیف آن توسط ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه
ممنوعیت دادن بار و مسافر و هرگونه خدمات از سوی شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر به دارندگان وسائل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر
ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات توسط راهنمایی و رانندگی , دفاتر اسناد رسمی , سازمانها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل , دارندگان وسائل فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر
ب ضمانت اجرا از سوی شرکتهای بیمه :
– بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث از سوی شرکتهای بیمه نظارت نماید .
– در صورت عدم اجرای مفاد قانون از سوی هر یک از شرکتهای بیمه ، هنگام صدور بیمه نامه ودر مدت اعتبار آن و هنگام پرداخت خسارت ،بیمه مرکزی موظف است حسب مورد شرکتهای بیمه متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ۱۰برابر حداقل تعهدات بدنی ویا فعالیت در یک یا چند رشته با تایید شورای عالی بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید ،یا با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند .
بند ب ماده ۱۱
ماده ۱۹
تبصره ۲ ماده ۱۹
تبصره ۳ ماده ۱۹
ماده ۲۸
۱۶ پذیرش بیمه نامه بعنوان وثیقه محاکم قضایی موظف اند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی بیمه نامه معتبر و دارای اصالت رابعنوان وثیقه قبول نمایند ماده ۲۱
۱۷ قلمرو جغرافیایی پوشش بیمه ای پوشش های بیمه، موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد مگر آن که در بیمه نامه به نحو دگری توافق شده باشد . ماده ۹
۱۸ بیمه اجباری وسائل نقلیه ای که از خارج وارد ایران
می شوند و وسائل نقلیه ایرانی که از کشور خارج
می شوند
دارندگان وسائل نقلیه که از خارج از کشور وارد ایران می شوند باید دارای بیمه نامه معتبر و مورد تائید بیمه مرکزی ایران باشند ( مانند کارت سبز ) و در غیر اینصورت مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسئولیت خود را بیمه نمایند .
دارندگان وسایل نقلیه که از ایران خارج می شوند موظفند هنگام خروج سرنشینان خود را تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر اینصورت از تردد وسائل نقلیه فوق جلوگیری به عمل می آید .
ماده ۲۰

 

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟