مقررات صندوق تامین خسارت های بدنی

جدول مباحث مطروحه ،اصطلاحات فنی و مصادیق و مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری …شخص ثالث راجع به مقررات و صلاحیت صندوق تامین خسارتهای بدنی

 

ردیفمباحث مطروحهاصطلاحات فنی ومصادیقمواد قانونی
۱الزامات صندوق تامین خسارتهای بدنی در جبران خسارت اشخاص ثالثصندوق در موارد ذیل اقدام به پرداخت خسارت بدنی به اشخاص ثالث زیاندیده در حوادث رانندگی می نماید :
۱-فقدان یا انقضاء بیمه نامه مسبب حادثه .
۲- بطلان قرارداد بیمه .
– بطلان قرارداد بیمه نامه به مواردی است که عقد بیمه فاقد یکی از شرایط اصلی صحت معامله باشد یا طبق قانون بیمه به لحاظ اظهارات خلاف واقع بیمه گذار در زمان عقد قرارداد بیمه و… 
۳- تعلیق تامین بیمه گر 
– تعلیق تامین بیمه گر نوعی ضمانت اجرایی مالی ، قراردادی یا قانونی است که نسبت به بعضی از بیمه گذاران متخلف اعمال می شود مانند پرداخت نکردن حق بیمه که قرارداد بیمه ازبین نمی رود و بیمه گذار مدیون حق بیمه است اما شروع تامین بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه مقرر می باشد .تعهد بیمه گر با دریافت حق بیمه قوت اجرایی پیدا می کند .بیمه گذار در زمان تعلیق تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت .
۴- فرار کردن مسئول حادثه .
۵- شناخته نشدن مسئول حادثه.
۶- ورشکستگی بیمه گر .
۷- خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه 
– مانند پرداخت مابه التفاوت خسارت بدنی سر نشینان بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه 
ماده ۱۰
۲حوادث تحت پوششبر اساس جدول ردیف ۴ تبصره ۵ ماده ۱
۳اشخاص ثالثبر اساس جدول ردیف ۵ تبصره ۶ماده ۱۰
۴خسارتهای استثناشدهبراساس جدول ردیف ۷ماده ۱۰و۷
۵تعهدات صندوقجبران خسارتهای بدنی برا ساس جدول ردیف ۸تبصره ۱ ماده ۱۰
۶حق مراجعه مستقیم زیاندیده به صندوقزیاندیده حق دارد با ارائه مدارک لازم به طور مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نماید ماده ۱۴
۷ویژگیهای صندوق تائمین خسارتهای بدنی– حمایت از زیاندیده گانی که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدنی شوند ولی بیمه گران تعهدی در جبران خسارت ندارد یا قادر به انجام تعهدات خود نیستند .
– هر امری که مانع از جبران خسارت بدنی زیاندیده طبق قانون و شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه شود از طریق صندوق قابل جبران است به استثناء موارد دمصرح در ماده ۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری …(ردیف ۷) .
– تعهد صندوق در قبال اشخاص ثالث یک تکلیف قانونی است .
– حق مراجعه به صندوق محدود به مواردی است که جبران خسارت از طرف بیمه گران ممکن نباشد .
– صندوق جانشینی زیاندیده حق دارد به عامل زیان یا مسئول خسارت مراجعه و مبلغ پرداختی را استرداد نماید .
– اگر مدیون خسارت ،بیمه گر ی باشدکه دچار ورشکستگی شده است .صندوق به جانشینی زیاندیده به مدیر تصفیه امور وورشکستگی مراجعه و طلب خود را ازمحل وجوه قابل تقسیم بین بستانکاران بیمه گر ورشکسته وصول خواهد کرد . 
– اداره صندوق به عهده بیمه مرکزی ایران و چگونگی آن براساس تصویب نامه هیات وزیران خواهد بود .
ماده ۱۰
بندج ماده ۱۱
تبصره ۲ماده۱۰وماده ۱۳
۸منابع مالی صندوقمنابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی بشرح بندها و تبصره های ماده ۱۱قانون اصلاح قانون بیمه اجباری … می باشد (به متن قانون، مندرج در بخش پایانی کتاب مراجعه شود ).ماده ۱۱

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

47  −    =  39