مقررات صندوق تامین خسارت های بدنی

جدول مباحث مطروحه ،اصطلاحات فنی و مصادیق و مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری …شخص ثالث راجع به مقررات و صلاحیت صندوق تامین خسارتهای بدنی

 

ردیف مباحث مطروحه اصطلاحات فنی ومصادیق مواد قانونی
۱ الزامات صندوق تامین خسارتهای بدنی در جبران خسارت اشخاص ثالث صندوق در موارد ذیل اقدام به پرداخت خسارت بدنی به اشخاص ثالث زیاندیده در حوادث رانندگی می نماید :
۱-فقدان یا انقضاء بیمه نامه مسبب حادثه .
۲- بطلان قرارداد بیمه .
– بطلان قرارداد بیمه نامه به مواردی است که عقد بیمه فاقد یکی از شرایط اصلی صحت معامله باشد یا طبق قانون بیمه به لحاظ اظهارات خلاف واقع بیمه گذار در زمان عقد قرارداد بیمه و… 
۳- تعلیق تامین بیمه گر 
– تعلیق تامین بیمه گر نوعی ضمانت اجرایی مالی ، قراردادی یا قانونی است که نسبت به بعضی از بیمه گذاران متخلف اعمال می شود مانند پرداخت نکردن حق بیمه که قرارداد بیمه ازبین نمی رود و بیمه گذار مدیون حق بیمه است اما شروع تامین بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه مقرر می باشد .تعهد بیمه گر با دریافت حق بیمه قوت اجرایی پیدا می کند .بیمه گذار در زمان تعلیق تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت .
۴- فرار کردن مسئول حادثه .
۵- شناخته نشدن مسئول حادثه.
۶- ورشکستگی بیمه گر .
۷- خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه 
– مانند پرداخت مابه التفاوت خسارت بدنی سر نشینان بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه 
ماده ۱۰
۲ حوادث تحت پوشش بر اساس جدول ردیف ۴  تبصره ۵ ماده ۱
۳ اشخاص ثالث بر اساس جدول ردیف ۵  تبصره ۶ماده ۱۰
۴ خسارتهای استثناشده براساس جدول ردیف ۷ ماده ۱۰و۷
۵ تعهدات صندوق جبران خسارتهای بدنی برا ساس جدول ردیف ۸ تبصره ۱ ماده ۱۰
۶ حق مراجعه مستقیم زیاندیده به صندوق زیاندیده حق دارد با ارائه مدارک لازم به طور مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نماید  ماده ۱۴
۷ ویژگیهای صندوق تائمین خسارتهای بدنی – حمایت از زیاندیده گانی که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدنی شوند ولی بیمه گران تعهدی در جبران خسارت ندارد یا قادر به انجام تعهدات خود نیستند .
– هر امری که مانع از جبران خسارت بدنی زیاندیده طبق قانون و شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه شود از طریق صندوق قابل جبران است به استثناء موارد دمصرح در ماده ۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری …(ردیف ۷) .
– تعهد صندوق در قبال اشخاص ثالث یک تکلیف قانونی است .
– حق مراجعه به صندوق محدود به مواردی است که جبران خسارت از طرف بیمه گران ممکن نباشد .
– صندوق جانشینی زیاندیده حق دارد به عامل زیان یا مسئول خسارت مراجعه و مبلغ پرداختی را استرداد نماید .
– اگر مدیون خسارت ،بیمه گر ی باشدکه دچار ورشکستگی شده است .صندوق به جانشینی زیاندیده به مدیر تصفیه امور وورشکستگی مراجعه و طلب خود را ازمحل وجوه قابل تقسیم بین بستانکاران بیمه گر ورشکسته وصول خواهد کرد . 
– اداره صندوق به عهده بیمه مرکزی ایران و چگونگی آن براساس تصویب نامه هیات وزیران خواهد بود .
ماده ۱۰
بندج ماده ۱۱
تبصره ۲ماده۱۰وماده ۱۳
۸ منابع مالی صندوق منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی بشرح بندها و تبصره های ماده ۱۱قانون اصلاح قانون بیمه اجباری … می باشد (به متن قانون، مندرج در بخش پایانی کتاب مراجعه شود ). ماده ۱۱

 

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟