شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل

مباحث مطروحه ،اصطلاحات فنی و مصادیق شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه عمومی مصوب شورای عالی بیمه ( آئین نامه شماره ۵۳)ماده ۱۵و ۱۶

 

ردیفمباحث مطروحهاصطلاحات فنی ومصادیقمواد شرایط عمومی 
۱اصطلاحات فنی۱- -بیمه گر :شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه ، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه نامه به عهده 
می گیرد . 
۲- -بیمه گذار : شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی ، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک را دارد و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد .
۳- ذینفع :شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام وی دراین بیمه نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می شود .
۴- حق بیمه : مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه یا به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید .
۵- موضوع بیمه : وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن دراین بیمه نامه درج شده است . لوازمی که مطابق کاتالوگ و سیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه نامه درج شده است نیز جزو موضوع بیمه محسوب می شود . 
۶- فرانشیز : بخشی از هر خسارت است که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می گردد . 
۷- مدت اعتبار بیمه نامه : شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه معین می گردد .
ماده ۲
۲خسارتهای تحت پوشش و هزینه های قابل تامینالف- خسارتهای تحت پوشش
۱ -خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود .
۲- خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد .
۳- در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود .
۴- خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
۵- خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هریک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است .
ب- هزینه های قابل تامین
هزینه های متعارف برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده وجلوگیری از توسعه خسارت وانتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیرآن ، حد اکثر تابیست درصد خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.
ماده ۳
ماده ۴
۳خسارتهای مستثنی شده۱- خسارتهای ناشی از سیل ،زلزله و آتشفشان 
۲- خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود .
۳- خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد .
۴- خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ،اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد .
۵- خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه .
۶- خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه .
۷- کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد .
۸- زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه . 
بند ۱و۲و۴و۵و۸ به طور عمومی تحت نام پوششهای تکمیلی بنا به درخواست بیمه گذار ارائه می گردد .پوشش سرقت لوازم اتومبیل – پوشش های تکمیلی که درحال حاضر ارائه می گردد عبارتند از:سرقت در جای کلیه قطعات و لوازم ،سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه -بلاهای طبیعی (سیل ،زلزله ، آتش فشان)-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیرات – خسارت وارده رنگ ،اسید ، مواد شیمیایی – شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیر از خطرات اصلی – افزایش ارزش وسیله نقلیه به علت نوسان قیمت(درخسارت جزئی) .
ماده ۵
۴خسارتهای غیر قابل جبران
 
۱-خسارت های ناشی از جنگ ،شورش ، اعتصاب و یا تهاجم .
۲-خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای .
۳-خسارت هایی که عمدا" توسط بیمه گذار ،ذی نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود .
۴-خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد .
۵-در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد ویا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد . اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست 
۶- -خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد .
۷-خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد .
۸-خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد .
۹- خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود .
ماده ۶
۵وظایف و تعهدات بیمه گذار– رعایت اصل حد اعلای حسن نیت 
بیمه گذار موظف است از اظهارات خلاف واقع راجع به موضوع بیمه هنگام عقد قراردادبپرهیزد در صورت اثبات اظهارات خلاف واقع قرارداد باطل و بلا اثر خواهد بود و حق بیمه پرداختی مسترد نخواهد شد و اقساط معوق حق بیمه نیز از بیمه گذار مطالبه می شود .
۲- پرداخت حق بیمه
تامین بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار خواهد بود و در صورت اینکه حق بیمه قسطی باشد و بیمه گذار از پرداخت قسط با اقساط خودداری نماید بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید .در صورت عدم فسخ و وقوع حادثه پرداخت خسارت تابع شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود .
۳- اعلام تشدید خطر
هر گاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه بوجود آید موجب تشدید خطر شود بیمه گذار موظف است به محض اطلاع بیمه گر را آگاه سازد .
۴- اعلام خسارت 
بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطلاع به مراکز پرداخت خسارت بیمه گر مراجعه با تکمیل فرم اعلام خسارت یا از طریق پست سفارشی وقوع حادثه را اعلام نماید و مدارک مثبته راجع حادثه تعیین میزان خسارت را در اختیار بیمه گر قرار د هد درصورت عمل نکردن به تعهدات بیمه گر می تواند ادعای خسارت را رد کند مگر اینکه بیمه گذار اثبات نماید به دلیل امورغیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنیامده است .
۵- عدم اظهار خلاف واقع 
هر گاه بیمه گذار به قصد تقلب در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به طور کتبی اظهارات نادرستی بنماید و یا مدارک مجهول تسلیم کند بیمه گر می تواند وی را از خسارت محروم کند. جهت اعمال ماده فوق از سوی بیمه گر باید اثبات شود بیمه گذار قصد تقلب داشته و یا مدارک مجهول تسلیم نموده است، اظهارات خلاف واقع زمانی موجب محرومیت بیمه گذار از دریافت خسارت می گردد که به صورت کتبی به بیمه اعلام شده باشد .
۶- جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت 
بیمه گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت و یا نجات موضوع بیمه و لوازم همراه آن، اقدامات و احتیاط های لازم را که هر کس عرفا"ازمال خود می کند به عمل آورد .چنانچه ثابت شود که بیمه گذار عمدا" از انجام این اقدامت خودداری نموده است بیمه گر می تواند به نسبت تاثیر قصور بیمه گذار ، خسارت پرداختی را تقلیل دهد 
– جهت اعمال این ماده می بایست عمد بیمه گذار به صورت ترک فعل در ایجاد و توسعه خسارت اثبات گردد.
– عمد و قصور دارای مفاهیم و آثار حقوقی متفاوتی هستند .عمد به معنی قصد نتیجه و قصور به معنی مسامحه می باشد لذا در ارتکاب عملی، عمد متصور باشد قصور( مسامحه ) معنی ندارد تا نظر به تاثیر آن بتوان میزان خسارت پرداختی را تقلیل داد .
۷- خودداری از جابجایی یا تعمیر وسیله نقلیه 
در صورت بروز حادثه بیمه گذار باید از جابجایی وسیله نقلیه جز به حکم مقررات و دستور مقامات انتظامی و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه گر خودداری نماید .
– این امر جهت حفظ حقوق بیمه گر و برآورد دقیق خسارت می باشد . 
۸- انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر 
بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و بیمه گذار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل و یا نا مقدور می سازد خودداری نماید . در غیر اینصورت بیمه گر می تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت ،حق استرداد آن را از بیمه گذار خواهد داشت . 
– در صورتیکه حادثه مسبب شناخته شده ای به غیر از بیمه گذار داشته باشد بیمه گذار موظف است داد خواست تامین دلیل خود را با جلب نظر کارشناس تقدیم مراجع قضایی نموده و نظر کارشناس رسمی راجع به میزان خسارت به بیمه گر ارائه نماید.
– نسبت به مسئول حادثه به هیچ عنوان اعلام رضایت ننماید .
– حقوق خود در ارتباط با دریافت خسارت از مسئول حادثه به بیمه گر واگذار نماید .
در صورت عدم اجرای موارد فوق بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری یا در صورت پرداخت ، جهت مسترد نمودن آن به بیمه گذار مراجعه نماید .
-هزینه دادرسی و مرتبط راجع به بازیافت خسارت از مسئول حادثه بعهده بیمه گر می باشد . 
ماده ۷
ماده ۸
ماده ۹
ماده ۱۰
ماده ۱۱
ماده۱۲
ماده۱۳ 
ماده۱۴
۶فسخ و انفساخ قرارداد بیمه
 
الف ) موارد فسخ از طرف بیمه گر :
۱-در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد .
۲-در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد .
۳-چنانچه بیمه گذار سهوا از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد .
ب ) موارد فسخ از طرف بیمه گذار :
۱- در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود .
۲- در صورتی که فعالیت بیمه گر به هر دلیل متوقف شود .
تبصره – در صورتی که بیمه گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه نامه باشد بیمه گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه را به بیمه گر پرداخت می کند .
-در روش صدور بیمه نامه کوتاه مدت ، حق بیمه دریافتی ( بلحاظ اینکه بیمه گر با تمامی هزینه های صدور بیمه نامه یکساله روبرو می باشد ) بیشتر است .هنگام باز پرداخت باقیمانده حق بیمه انقضاء بیمه نامه کوتاه مدت حسب مورد ملاک محاسبه قرار می گیرد .
-در روش روز شمار حق بیمه پرداختی بر روزهای سال ( ۳۶۵روز ) تقسیم و حق بیمه روزهای باقیمانده با در نظر گرفتن حق بیمه یک روز ضربدر روزهای باقیمانده ، محاسبه و مسترد می گردد . 
 
۷انتقال وسیله نقلیهدر صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحاء قانونی ، بیمه گذار میتواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید . در صورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل نماید ، تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت .
تبصره – چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه ای باشد که بیمه گر اعلام نشده است بیمه گر هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارت های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت .
ماده ۱۸
۸نحوه تعیین مقدار خسارتالف ) خسارت کلی 
۱-سرقت ( در صورتیکه موضوع بیمه ۶۰روزبعد از سرقت پیدا نشود .
۲-در صورتیکه موضوع بیمه به علت حوادث تحت پوشش به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده آن با احتساب هزینه نجات از ۷۵درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد .
– خسارت کلی واقعی :حالتیکه موضوع بیمه تلف شود .
– خسارت کلی فرضی :موضوع بیمه قابلیت استفاده مورد نظر را از دست داده باشد .
ب) خسارت جزئی 
در صورتیکه خسارت مشمول تعریف خسارت کلی نشود جزئی تلقی می شود مانند خسارت به درب خودرو ، گلگیر ، چراغ و…
بند الف ماده۱۹
بند ب ماده ۱۹
۹ملاک محاسبه خسارتالف )در خسارت کلی 
– ملاک محاسبه خسارت درخسارت کلی ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه، ارزش بیمه پس از کسر ارزش بازیافتی و کسورات مقررو اضافه نمودن هزینه نجات و حمل به شرط آنکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود .
– ارزش بازیافتی توسط بیمه گر تعیین می شود که از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر می گردد .
– در صورت عدم موافقت بیمه گذار با ارزش بازیافتی ، موضوع بیمه به تملک بیمه گر با انتقال سند در می آید و خسارت پس از کسر فرانشیز وسایر کسورات و اضافه نمودن هزینه متعارف نجات و حمل پرداخت می گردد.
ملاحظات
– با پرداخت خسارت کلی قرارداد بیمه خاتمه یافته تلقی می شود در صورتی که مدت قرارداد بیش از یکسال باشد حق بیمه سالهای بعد به بیمه گذار مسترد می شود .
– قبل از پرداخت خسارت کلی سند مالکیت وسیله نقلیه به بیمه گر منتقل می شود .
– تایکسال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده ، انتقال سند مالکیت به شرکت بیمه ، و کشف آن بیمه گر موظف است با رعایت آئین بازیافت مصوب شورای عالی بیمه وسیله نقلیه را به فروشد و سهم بیمه گذار را از مبلغ بازیافتی را باتوجه به درصد که از خسارت پرداختیکسر کرده است به وی پرداخت نماید .
ب) خسارت جزئی 
ملاک تعیین خسارت جزئی 
۱- محاسبه هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی. 
۲- سپس کسر استهلاک و فرانشیز از هزینه های برآورد شده بند ۱ .
۳- پس از آن اضافه نمودن هزینه نجات و حمل حداکثرتا بیست درصد خسارت قابل جبران 
نحوه محاسبه استهلاک 
– استهلاک برای قطعات تعویضی ( به جز شیشه ها و شیشه چراغها ) لحاظ می شود 
– میزان استهلاک برای قطعات تعویضی از شروع سال پنجم تولید ( اتمام سال چهارم تولید ) وسیله نقلیه به بعد و برای هر سال ۵درصد و حداکثر ۲۵درصد خواهد بود .فرانشیز خسارت برای انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی بشرح ذیل می باشد . 
– فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی بشرح زیر می باشد :
۱-خسارت اول ۱۰%مبلغ خسارت حداقل ۵۰۰.۰۰۰ریال .
۲-فرانشیز خسارت دوم ۲۰%مبلغ خسارت حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال .
۳-فرانشیز خسارت سوم ۳۰%مبلغ خسارت حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال .
۴-فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتراز۳سال می باشد ۱۰%بیشتر از فرانشیز فوق الذکر .
۵-فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی ۱۰% مبلغ خسارت حداقل ۵۰۰.۰۰۰ریال . 
۶-فرانشیز خسارت شکست به تنهایی ۲۰%مبلغ خسارت .
۷-فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی ۲۰%مبلغ خسارت .
۸-فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت )۱۰%مبلغ خسارت .
۹- فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده اتومبیل بیمه شده مقصرنباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر فراهم گردد..۵۰%فرانشیز خسارت اول خواهد بود .
 
تبصره ۱ماده ۱۹
تبصره ۲ماده۱۹
تبصره۳ماده۱۹
تبصره۴ماده۱۹
تبصره۵ماده۱۹

بند ب ماده ۱۹ 

۱۰مهلت پرداخت خسارتالف)در خسارت کلی و جزئی 
حداکثر ۱۵روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین با اعلام رای داور مرضی الطرفین ، هیئت داوری یا دادگاه خسارت پرداخت می گردد .
ب) در سرقت 
۶۰روز از تاریخ اعلام خسارت به بیمه گر و عدم کشف اتومبیل 
ماده ۲۰
۱۱نحوه پرداخت خسارت– پرداخت نقدی خسارت 
-تعمیر وسیله نقلیه در مدتی که کمتر از آن میسرنیست توسط بیمه گر 
– تهیه وسیله نقلیه مشابه اتومبیل خسارت دیده قبل حادثه و انتقال دادن به بیمه گذار 
تبصره ۱ ماده ۲۰
۱۲اعمال قاعده نسبی سرمایه (مبلغ بیمه )در محاسبه خسارت-هرگاه مالی به کمتراز قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گذار فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود طبق این قاعده خسارت مورد ادعا به نسبت مبلغ بیمه محاسبه می شود .
-اعمال قاعده نسبی موجب جلوگیری از کم بیمه گی و حفظ تعادل مالی بیمه گران است .
-در صورتیکه که مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود .
ماده ۱۰قانون بیمه 
تبصره ۲ماده ۲۰
۱۳بیمه مضاعف
(چند بیمه گی )
-عبارت است از بیمه شیئی یا مالی که قیمت معینی دارد با همان قیمت نزد چند شرکت بیمه .
اگر وسیله نقلیه موضوع این بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور دراین قرارداد بیمه شده باشد ، در صورت وقوع خطرهای تحت پوشش ، بیمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه گرها به آنان مراجعه نماید . چنانچه قبلا"تمام خسارت با استفاده از سایر بیمه نامنه ها جبران شده باشد بیمه گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه گرها جبران شده باشد بیمه گر موظف است برا ساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه نامه ها ،خسارت را جبران نماید .
ماده ۲۱
۱۴حل اختلاف– از طریق مذاکره 
– از طریق داوری 
– مراجعه به دادگاه 
طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تاحد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند .اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند .در صورت انتخاب روش داوری ، طرفین قرارداد می توانند یک نفر داور مرضی الطرفین را انتخاب کنند . درصورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی الطرفین هر یک داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می کند .داوران منتخب ، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء اقدام به صدور رای داوری می کنند . درصورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد می تواند تعیین داور سوم را ازداد گاه صالح خواستار شود . هریک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را می پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می شود .
ماده ۲۲
۱۵مهلت اقامه دعوی (مرور زمان )-هر گونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف دو سال از تاریخ بطلان ،فسخ ویا انقضای مدت بیمه نامه ودر صورت وقوع حوادث تحت پوشش ، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شودوپس از دو سال مذکور ادعای ناشی از بیمه نامه مسموع نخواهد بود.مرور زمان متواند یک دفعه توسط هر یک از طرفین با اظهار نامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمانفبه مدت باقیمانده موور زمانیک سال اضافه خواهد شد.
-مرور زمان گذشت مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود و مقررات راجع به مرور زمان علی الصول مخالف قواعد موجد حق جنیه استثنائی به آن قواعد را دارد. 
– محاکم ایراد اصحاب دعوا در مورد اقامه دعوا خارج از موعد قانونی به استناد بند ۱۱ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی را مورد پذیرش قرار می دهند و برا ساس آن قراردادرد دعوا صادر می نماید .
– ایراد مرور زمان و ایراد اقامه دعوا خارج از موعد قانونی از سوی بیمه گر و بیمه گزار و مسئول حادثه مورد پذیرش قرار می گیرد . 
ماده ۲۳
۱۶قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه– پوشش این قرارداد شامل خسارت هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است . ماده ۲۴

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

1  ×  6  =