اعتراض تند مهدی فخیم زاده به تکه پاره کردن فیلمش در تلویزیون