بیمه سینا به دلیل پوشش بیمه ای منازل اقشار محروم مورد تقدیر قرار گرفت

در سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

به گزارش ریسک نیوزبه نقل از روابط عمومی بیمه سینا، سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران با رویکرد بیمه و مقاوم سازی و با همت سازمان مدیریت بحران  و وزارت کشور برگزار شد.

بر اساس این گزارش ، در بخشی از پیام اسماعیل نجار معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان مدیریت بحران به امین شیرکانی مدیرعامل بیمه سینا آمده است:"جناب آقای مهندس شیرکانی، اینکه شرکت بیمه سینا نقش سازنده ای در کاهش اثرات ناشی از حوادث غیر مترقبه دارد قابل تقدیر است، به همین منظور حمایت آن شرکت در سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران با رویکرد بیمه و مقاوم سازی را ارج می نهیم."

این گزارشحاکی است ، بیمه سینا امسال پوشش بیمه ای منازل مسکونی هموطنان در مناطق محروم را بر عهده گرفته است.

ام اسامین شیرکانیبحرانپوشش بیمهپوشش بیمه ایتقدیرحوادثشرکت بیمهشیرکانیمدیرعامل بیمه سینامعاون وزیر نیرومنازل مسکونیوزارتوزارت کشوروزیر نیرو
نظرات (0)
افزودن نظر