تحلیل ها

بیمه ایران باید امن باشد و امنیت ببخشد/ محمود فراهانی

پنج نقد اساسی بر آئین‌نامه اکچوئر رسمی بیمه

آیا نو آوری در صنعت بیمه کشور مرده است؟/ هادی دستباز

آدرس غلط: ثالث ویترین فروش بیمه! / هراس شغلی ثالث فروشان /آزاده محسنی

آیا شما رهبری بر قلوب هستید یا رهبری آسیب زننده؟! / هادی دستباز

نمی توان با داس روبروی کمباین ایستاد/ محمود فراهانی

نقدی بر تحلیل اخیر سندیکا در خصوص آثار شیوع کرونا بر صنعت بیمه / محمود فراهانی

واکنش صنعت بیمه به اپیدمی کرونا ویروس در کشورهای مختلف / مهدی مهدوی

صندلی‌های لرزان و انتظار تحول

پیشنهاد مدیر مسئول بیمه داری نوین به بازیگران صنعت بیمه

آثار کرونا بر صورتهای مالی شرکت های بیمه / علی صلاحی نژاد

ضرورت انعطاف نهاد ناظر در مقابل شرکت‌های بیمة موفق / احمد رضا ضرابیه

توسعه بیمه های زندگی در پارادوکس محدودیت و سهل گیری

چالش‌ها و الزامات سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه / سید مرتضی حسنی عقدا

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9