مقالات

تغییر رویکرد از مدل رهبری استبدادی به مدل توانمندسازی کارکنان

تحلیلی بر نحوه کشف فساد در فرآیندهای مالی شبکه فروش بیمه با استفاده از مدل داده کاوی /حمیدرضا چراغعلی پور

واکنش به یادداشت بیمه زندگی متصل به سهام؛ بهترین ابزار برای عمق بخشیدن به بازار سرمایه

دستباز : به فکر عمق بخشیدن به بازار سرمایه اید یا گسترش بیمه عمر؟!

گفتاری بر سخنان وزیر نفت با تکیه بر تجارب دوران سازندگی / سید کاظم ملکوتی

بیمه زندگی متصل به سهام؛ بهترین ابزار برای عمق بخشیدن به بازار سرمایه/سید محمدجواد میرطاهر

چالش‌های عدم شفافیت صورت‌های مالی شرکت های بیمه / علی صلاحی نژاد

آثار کرونا بر بیمه مکمل درمان بر اساس یک مطالعه عینی / بهنام ایثاری

نکاتی در مورد برندینگ شرکت های بیمه در دروان کرونا و پسا-کرونا/حسین شعبانی پور

تغییرات تکنولوژی بر بیمه دریائی چه تاثیراتی دارد؟/ محمد جواد محمدیان امامی

رابطه بازدهی بورس و بیمه های زندگی اندوخته دار / محمد رضا کشاورز

بی انگیزگی بزرگترین افت شبکه فروش شرکتهای بیمه /حسین تاجیک

بررسی تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترش مدیریت نشده شبکه فروش سنتّی درصنعت بیمه/حمیدرضا چراغعلی پور

بلایای طبیعی، بیمه اتکایی و بازار سرمایه

جایگاه ویژه بازنگری فرآیندهای رسیدگی پرونده های خسارتی و ریکاوری در صنعت بیمه/علیرضا زراعی

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9