مقالات

سرگردانی زیاندیدگان بین ‌وزارت بهداشت و صنعت بیمه

لزوم همراهی صنعت بیمه با پوشش انتظارات تورمی

حلقه مفقوده شبکه فروش بیمه : امنیت شغلی، امنیت مالی

عدم همراهی نیروی انتظامی با برنامه مدیریت سبز در صنعت بیمه

قابل توجه قوه قضائیه؛

چالش بیمه گذاران و دارالترجمه های رسمی!

زیاندیدگان ناراضی ، بیمه گران سرگردان

حاشیه ای بر نوشتار محمد جواد میرطاهر؛

شش دلیل دستباز برای عدم موفقیت بیمه زندگی متصل به سهام در ایران

پاسخ به انتقادات هادی دستباز، پیشکسوت صنعت بیمه به یادداشت «بیمه زندگی متصل به سهام» / سید محمد جواد میرطاهر

تاثیر ریسک اقتصادی تورم بر فروش بیمه های زندگی در ایران//ابوالفضل دهقان زاده

تغییر رویکرد از مدل رهبری استبدادی به مدل توانمندسازی کارکنان

تحلیلی بر نحوه کشف فساد در فرآیندهای مالی شبکه فروش بیمه با استفاده از مدل داده کاوی /حمیدرضا چراغعلی پور

واکنش به یادداشت بیمه زندگی متصل به سهام؛ بهترین ابزار برای عمق بخشیدن به بازار سرمایه

دستباز : به فکر عمق بخشیدن به بازار سرمایه اید یا گسترش بیمه عمر؟!

گفتاری بر سخنان وزیر نفت با تکیه بر تجارب دوران سازندگی / سید کاظم ملکوتی

بیمه زندگی متصل به سهام؛ بهترین ابزار برای عمق بخشیدن به بازار سرمایه/سید محمدجواد میرطاهر

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9