درباره ما

صاحب امتیار و مدیر مسئول: محمود فراهانی

مجوز با نام : www.rahebimeh.ir

سردبیر: آزاده محسنی
نشانی: ولی عصر بالاتر از پارک ساعی .کوچه 36. شماره 7طبقه 5واحد 252

شماره تلفن و فکس: 88644303

پست الکترونیک: info@risknews.ir

مدیر فنی: webmaster@risknews.ir