جدیدترین مجلات منتشر شده

انواع مجلات:

خرید آنلاین مجله های بیمه و بانک

به گزارش ریسک نیوز اولین شماره نشریه بیمه داری نوین در سال 1403 با محوریت بیمه های زندگی و عنوان اصلی انتظارات زندگی در چهار پرونده منتشر شد.

در این شماره محمود فراهانی، مدیر مسئول بیمه داری نوین، در سرمقاله خود با عنوان اصلاح ساختار، بی توجه به ماموریتها نقدی مبسوط بر تغییر نام معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی به معاونت توسعه و نوآوری وارد کرد.آزاده محسنی سردبیر نشریه بیمه داری نوین نیز در سرمقاله دیگر کلید واژه سخنان مدیر عامل بیمه ایران را رمز گشائی کرد، این سرمقاله با عنوان رمز گشائی از تمدن سازمانی کلید واژه مدیر عامل بیمه ایران منتشر شده است.

نسخه PDF مجله بیمه داری نوین

شماره چهل و چهارم بیمه داری نوین با گفتگوی مبسوط سخنکده متن با معصوم ضمیری مدیر عامل بیمه پاسارگاد با عنوان زندگی و دیگر هیچ آغاز می شود.معصوم ضمیری در این گفتگو ضمن راهبردهای ضروری در سال 1403 به برخی انتظارت از اکوسیستم بیمه های زندگی می پردازد که یم تواند برای نهاد ناظر، شرکتهای بیمه ، شبکه فروش و بیمه گذاران قابل توجه باشد.