اجرای ماده 32 قانون شخص ثالث تسهیل شد

صندوق تامین خسارت بدنی و بانک ملی برای تسهیل اجرای ماده 32 قانون شخص ثالث تفاهم همکاری امضاء کردند

اجرای ماده 32 قانون شخص ثالث تسهیل شد

به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی صندوق تامین خسارت بدنی کشور ، این نهاد در راستای تسهیل عملیات مالی اجرای ماده 32 قانون بیمه شخص ثالث با بانک ملی ایران تفاهم همکاری منعقد کرد.
بنابر این گزارش ، طبق قانون  در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد.در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

به موجب این تفاهم نامه ، چنانچه زیان دیده در مهلت مقرر به شرکت بیمه برای دریافت خسارت مراجعه نکرد ، خسارت وی توسط شرکت بیمه حساب صندوق که بدین منظور در بانک ملی تدارک دیده شده است واریز می گردد و هر زمان زیان دیده یا وراث قانونی وی به بانک ملی مراجعه نمایند با ارائه کارت ملی و تطبیق مدارک با قوانین و دستور العمل ها می توانند " خسارت" خود را دریافت نمایند.

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید