مجموعه آیین نامه ها وبخشنامه های بیمه ای را یکجا ببینید + به همراه شش فایل

مجموعه آیین نامه ها وبخشنامه های بیمه ای مشتمل بر بخشنامه های شرکتها و واسطه های بیمه ، مالی ، اتکائی ،خودرو ، اشخاص ، اموال و پولی از سوی ریسک نیوز یکجا منتشر شد.

مجموعه آیین نامه ها وبخشنامه های بیمه ای را یکجا ببینید + به همراه شش فایل

به گزارش ریسک نیوز ،مجموعه آیین نامه ها و بخشنامه های شرکتها و واسطه های بیمه، عملیات مالی و بیمه اتکائی، بیمه های خودرو، بیمه های اشخاص، بیمه های اموال و خسارتهای پولی در فایل های زیر منتشر می گردد.

 

 

شرکت ها و واسطه های بیمه

عملیات مالی و بیمه اتکایی

بیمه های خودرو

بیمه های اشخاص

بیمه های اموال

بیمه های مسئولیت و بیمه های خسارت پولی

 

 

 

خبر پیشنهادی
بررسی سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه با نگاهی به بیمه زندگی

کارنامه شرکتهای بیمه از منظر ترکیب سبد سرمایه گذاری و بیمه ای + نمودار ( قسمت اول)


این مطلب را به اشتراک بگذارید