خط و نشان دادستان مالیاتی برای کارمندان بانک‌ها +سند

دادستان انتظامی مالیاتی در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که اگر کارمندان بانک‌ها گزارش تخلفات احتمالی را ندهند مباشر در جرم هستند.

خط و نشان دادستان مالیاتی برای کارمندان بانک‌ها +سند

عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی بهمن ماه سال 98 در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد کارکنان بانک ها و موسسات مالی در ارتکاب جرم مالیاتی در صورتی که گزارش نکنند حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند.

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه هریک از کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. از طرفی به استناد قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ، هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه و در راستای انجام وظایف قانونی در خصوص لزوم گزارش موارد عدم رعایت مقررات و جرایم مالیاتی مندرج در ماده ۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم ، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعمال نظارت های کافی و مؤثر، مراتب به نحو مقتضی به کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری اطلاع رسانی گردد. بدیهی است در صورت تخطی و عدم گزارش تخلفات صورت گرفته ، اقدامات قانونی از سوی این دادستانی معمول خواهد شد.

منبع: فارس

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید