قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزادتجاری

(بند ۵ ماده واحده)قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزادتجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی و۳۰/۴/۱۳۷۸مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزادتجاری


ماده واحده . قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ به شرح زیر اصلاح می شود : 
۱.....
۲.....
۳.....
۴.....
۵. متن زیر به عنوان ماده ۲۸ به قانون مذکور الحاق می شود:
ماده ۲۸. تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی وخارجی و شعب و نمایندگی آنها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یک هزاروسیصدوهفتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۷۸ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
تبصره :حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی موسسات خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود .

خبر پیشنهادی
روایت متفاوت از بیمه های باربری درایران در یک میزسخن؛

بررسی ضریب خسارت رشته باربری در ده سال اخیر از چه حکایت می کند؟/درست ببر!


این مطلب را به اشتراک بگذارید