افزایش سرمایۀ 750 میلیارد ریالی اتکائی ایرانیان تصویب شد

مجمع عمومی فوق العادۀ صاحبان سهام بیمه اتکایی ایرانیان به منظور بررسی و تصویب افزایش 23/07 درصدی سرمایه، باحضور 78/3 درصد از سهامداران تشکیل شد

افزایش سرمایۀ 750 میلیارد ریالی اتکائی ایرانیان تصویب شد


بنابر این گزارش ؛ مجمع فوق العاده با گزارش هیئت مدیره توسط سید محمد آسوده نایب رئیس و مدیرعامل این شرکت آغاز و سپس گزارش بازرس قانونی  قرائت شد.
پس ار استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی ، مجمع عمومی  به اتفاق  آراء حاضرین ، افزایش سرمایۀ شرکت بیمه اتکایی ایرانیان را ازمبلغ 3/250 میلیارد ریال به 4/000 میلیارد ریال مورد تصویب قرار داد.

لازم به ذکر است این افزایش سرمایۀ 750 میلیارد ریالی از محل سود انباشته و اندوختۀ سرمایه ای تأمین شده است.
درپایان خاطرنشان می شود : این جلسه با حضور نماینده بیمه مرکزی بازرس قانونی و سهامداران حقوقی و با نظارت آنلاین سازمان بورس اوراق یهادار برگزار گردید.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید