نحوه پرداخت خسارت ثالث مالی در تصادفات زنجیره ای چگونه است؟

در این گزارش در راستای ارائه یک مطلب آموزشی نحوه پرداخت خسارت ثالث مالی در تصادفات زنجیره ای بررسی شده است.

نحوه پرداخت خسارت ثالث مالی در تصادفات زنجیره ای چگونه است؟

در حادثه ای خودرو X  که دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات ثالث مالی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان از شرکت بیمه Y است.

 با ۵ خودرو همزمان برخورد می کند و به همه خودروها به ترتیب زیر طبق نظر کارشناس شرکت بیمه Y خسارت وارد می کند.
تمامی خودروها متعارف می باشند. و قیمت شان زیر ۲۲۰ میلیون تومان است.

Q= 5600000
W= 7200000
E= 14000000
R= 25320000
T= 8750000
مبالغ به تومان است.

 خسارت قابل پرداخت به هر یک از ۵ خودرو را مشخص کنید؟

پاسخ:

ابتدا خسارت کل وارده به ۵ خودرو را جمع می کنیم.
Q+W+E+R+T
5600000+7200000+14000000+25320000+8750000= 60/870/000

فرمول:
تعهد بیمه نامه×خسارت هر نفر (خودرو)÷مجموع خسارت وارده

محاسبه:
برای خودرو Q
50000000×5600000÷60870000= 4599968
سهم خسارت خودرو Q می شود.
خسارت قابل پرداخت به بقیه خودروها
W= 5914244
E= 11499918
R= 20798422
T= 7187448
***
4599968+5914244+11499918+20798422+7187448=
50/000/000

مشاهده کنید مجموع خسارت قابل پرداخت توسط شرکت بیمه Y به ۵ خودرو پس از اعمال فرمول با سقف تعهدات بیمه نامه که ۵۰ میلیون می باشد برابر است.
الباقی خسارت هر یک از خودروها را می بایست مقصر حادثه پرداخت نماید.
منبع: ریسک نیوز

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید