نحوه پرداخت خسارت به اشخاص ثالث داخل خودرو مقصر حادثه +فرمول

در تحلیل زیر نحوه پرداخت خسارت به اشخاص ثالث داخل خودرو مقصر حادثه بررسی شده است که می تواند به عنوان یک مطلب اموزشی برای نمایندگان بیمه کارگشا باشد.

نحوه پرداخت خسارت به اشخاص ثالث داخل خودرو مقصر حادثه +فرمول

به گزارش ریسک نیوز در خودروی سمندی 8 نفر مسافر (بین سنین ۳۰ تا ۵۶ سال) به جزء راننده بوده اند و بر اثر خواب آلودگی راننده خودرو واژگون می شود.
 5 نفر فوت می کنند ۳ نفر دیگر مصدوم می شوند. خسارت در ماه عادی سال ۹۹ اتفاق می افتد.
 ظرفیت خودرو جمعا 5 نفر بوده است نحوه محاسبه خسارت هر نفر طبق ماده 12 قانون شخص ثالث.
دیه ماه عادی 330،000،000 تومان
دیه ماه حرام 440،000،000 تومان
A= فوت
Q= فوت
W= فوت
E= فوت
R= فوت
T= ۵۵ درصد دیه
Y= ۴۵ درصد دیه
U= ۶۸ درصد دیه
پاسخ:

به استناد تبصره ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، "ملاک تعهدات بیمه گر در خصوص ظرفیت مجاز داخل وسیله نقلیه، تعداد سرنشیان مجاز به استثنای راننده مسبب حادثه می باشد."
در نتیجه راننده مقصر از ظرفیت مجاز خودرو کم می شود.

پس چون ظرفیت جمعا ۵ نفر در کارت خودرو درج شده ظرفیت مجاز سمند می شود ۴ نفر.

دیه ماه عادی 330،000،000 تومان
دیه ماه حرام 440،000،000 تومان

۵-۱=۴
4×440،000،000= 1،760،000،000
سقف تعهدات بدنی داخل خودرو

 خسارت هر نفر
A= 330,000,000
Q= 330,000,000
W= 330,000,000
E= 330,000,000
R= 330,000,000
T= %55×330,000,000= 181,500,000
Y= %45×330,000,000=148,500,000
U= %68×330,000,000=224,400,000

مجموع خسارت
A+Q+W+E+R+T+Y+U= 2,204,400,000


خسارت A طبق تبصره ماده 12

1،760،000،000 × 330,000,000 ÷ 2,204,400,000 = 263,473,053
پس خسارت Q,W,E,R هر کدام برابر است با 263,473,053


فرمول تبصره ماده 12

سهم هر نفر از خسارت= سقف تعهد بیمه نامه × خسارت هر نفر ÷ مجموع کل خسارت


خسارت T طبق تبصره ماده ۱۲ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵

1،760،000,000 × 181,500,000 ÷ 2,204,400,000 = 144,910,179

Y= 118,562,874 میزان خسارت

U= 179,161,676 میزان خسارت

مجموع کل خسارت قابل پرداخت از سوی شرکت بیمه پس از تسهیم خسارت طبق تبصره ۱۲ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵

A+Q+W+E+R+T+Y+U= 1,760,000,000

1,760,000,000 - 2,204,400,000= 444,400,000

الباقی خسارت که 444,400,000 تومان می شود از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی باید پرداخت گردد و صندوق طبق مقررات از مسبب حادثه مبلغ را بازیافت می کند.

منبع:ریسک نیوز

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید