دستورالعمل شرایط احراز سابقه کار مفید فنی بیمه ای

در اجرای بند الف آیین نامه شماره ۷۵/۱ ( تبصره ۲ ذیل بند ح ماده ۵ آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه شماره ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه) موارد مختلفی به عنوان سابقه کار مفید بیمه ای قابل احتساب تعیین گردیده است.

دستورالعمل شرایط احراز سابقه کار مفید فنی بیمه ای

به گزارش ریسک نیوزنحوه صدور و تأیید سوابق کار به شرح زیراست:  
الف - سوابق قابل احتساب:  
۱-سابقه کار در بیمه مرکزی ج.ا.ایران، شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی.
۲ -سابقه کار در نمایندگی های بیمه.
۳ -سابقه کار در کارگزاری های بیمه.  
۴ -سابقه تدریس دروس بیمه ای در دانشگاه ها.
تبصره: سوابق کار ارائه شده که در چارچوب این بند قرار نگیرد، در معاونت نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ایران مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.  
ب - نحوه صدور و تأیید سوابق کار به شرح زیر می باشد:  
۱ -سوابق کار کارکنان بیمه مرکزی ج.ا.ایران، شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد توسط مدیریت منابع انسانی در بیمه مرکزی ج.ا.ایران، شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی صادر خواهد شد.
2 -سوابق کار کارگزاران توسط اداره کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی ج.ا.ایران صادر خواهد شد.
۳ -سوابق کارکارکنان و بازاریابان کارگزاری ها توسط کارگزار مربوط صادر و به تأیید اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای بیمه مرکزی ج.ا.ایران خواهد رسید.  
۴ -سوابق کار کارکنان و بازاریابان نمایندگی توسط نمایندگی بیمه مربوط صادر و به تأیید مدیریت امور شعب و نمایندگی شرکت بیمه خواهد رسید.  
۵ -سوابق تدریس دروس بیمه ای اساتید دانشگاه ها توسط دانشگاه ذیربط صادر و ارائه خواهد شد.

بازنشر: ریسک نیوز

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید