کارگزارانِ کارگزاران تحت لوای مدیران شعب صنعت بیمه / شروین مقصودی

یکی از اصلی ترین و بنیادی ترین مفاهیم ارزیابی صنعت بیمه میزان توزیع ریسک می باشد که متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل کم توجهی برخی از مدیران عملیاتی ( روسای شعب و سرپرستان منطقه) مورد غفلت قرار گرفته است.

کارگزارانِ کارگزاران تحت لوای مدیران شعب صنعت بیمه / شروین مقصودی

دیدگاهی که متاسفانه مورد عنایت مدیران عملیاتی بوده نزدیک ترین و آسانترین راه ممکن برای رسیدن به حق بیمه تولیدی ابلاغی از ستاد است، نرخ شکنی های متعدد و دامپینگ برای جذب پرتفوی مورد نظر به هر وسیله ای که عمدتا  از طریق کارگزاری ها انجام می پذیرد.

لذا مدیران عملیاتی برای جذب کارگزاران ناگزیر به قبول پیشنهاد های غیر بیمه ای( از قبیل عدم رعایت کارمزد پلکانی،  ارائه کارمزد خصوصی برای سازمانهای دولتی، مشارکت در منافع و .....) هستند که این امر موجب برهم خوردن تعادل بازار و همچنین بروز تخلف های متعدد در حوزه بیمه گری است که با توجه به شرایط توصیفی کار به جایی رسیده است که این شائبه مشتبه می گردد که آیا مدیران عملیاتی کارمندان بیمه گر می باشند و یا کارگزاران ِ کارگزاری ها؟

متاسفانه دیدگاهی که در برخی از مدیران عملیاتی غالب گشته ، دیدگاه کوتاه مدت  بدون توجه منفعت بلند مدت بیمه گر، افزایش اعتبار برند شخصی مدیر عملیاتی مربوطه و حیف و میل سرمایه سهامداران و بیمه گزاران است.به عنوان مثال در تشبیه  عملکرد مدیران عملیاتی می توان به این اشاره کرد که در انتخابات ؛ کاندیدای مورد نظر از اموال بیت المال جهت پیشبرد اهداف شخصی و تبلیغات استفاده نماید.لذا با توجه به شرایط توصیفی از مقام ناظر( بیمه مرکزی) انتظار می رود که با ابزار نظارتی خود به این رویه پایان دهد که تداوم روند موجود موجب از هم گسیختگی صنعت بیمه و بروز و ترویج فساد اداری در شرکتهای بیمه گر و هم در بیمه گزاران حقوقی خواهد گردید.

این امر موجب رشد مدیران عملیاتی بی دانش و رانتی خواهد شد.لذا به عنوان پیشنهاد به بیمه مرکزی جهت اصلاح روند موجود اعلام می گردد که سامانه ای در بیمه مرکزی تعبیه گردد که شاخصهای عملکردی مدیران عملیاتی ( ضریب خسارت، میزان خرده فروشی، مطالبات لاوصول و ...) از زمان بر عهده گرفتن تصدی پست تا یک سال پس از واگذاری پست مربوطه ، نظارت و رصد و آنالیز گردد که به موجب ان با دسترسی مدیران ارشد شرکت های بیمه گر  جهت تصمیم گیری برای سپردن تصدی مربوطه ، میزان عملکرد اینگونه مدیران شفاف گردد .

شایان ذکر است این نوع نگرش برخی از مدیران عملیاتی به دلیل تخلف های متعدد از طریق امضای تفاهم نامه های غیر معمول با کارگزاران و عدم توجه به شبکه فروش و خرده فروشی موجب افزایش ریسک است که در بلند مدت لطمات جبران ناپذیری به صنعت بیمه خواهد زد.

مقصودی ، کارشناس بیمه

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید