برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

جهت شفاف سازی در خصوص انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث، برای اولین بار بند مهم مذاکرات جلسه ۳۷۰ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ چاپ شده به شماره ۲۰۶۲۷ در روزنامه رسمی کشور، توسط ریسک نیوز منتشر می شود.

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

به گزارش ریسک نیوز، جهت شفاف سازی در خصوص انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث، برای اولین بار بند مهم مذاکرات جلسه ۳۷۰ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ چاپ شده به شماره ۲۰۶۲۷ در روزنامه رسمی کشور، توسط ریسک نیوز منتشر می شود.


نایب رئیس ـ

 خیلی متشکریم، توضیحاتی دارید توضیح دهید، حالا آقایان توضیح می دهند که اینجا ظاهراً «نوع» منظور مدل خودرو نیست، انـواع را در چند دسته که توضیح میدهند اگر لازم بود ما در متن هم می آوریم، بفرمایید.

محمدابراهیم امین (رئیس کل وقت بیمه مرکزي) ـ

عرض کنم کـه وقتـی مـا می گوییم «نوع» سواري هست،کامیونت هست، اتوبوس هـست و وقتـی ایـن دسته بندي راداریم کـه ایـن دسـته بنـدي هـم در مقرراتـی کـه مربـوط بـه راهنمایی و رانندگی هست لحاظ شده، بنـابراین «ازهمـان نـوع» یعنـی اگـر کسی خودروي سواري دارد، میتواند به هـر سـواري دیگـري ایـن تخفیفـات خودش را منتقل کند.  
بحث دیگري که اینجاهست که گفته باید آیین نامه داشته باشد، یعنی چه؟
یعنی ما بیاییم تخفیفات را مشخص کنیم که براي هر سال چقدر تخفیف داده شود. اگر این تبصره حذف شود، آن آیین نامه و میـزان تخفیفـات هـم کـه در اینجا پیشنهاد شده باید توسط دولت تعیین شود، حذف می شود.  

بنابراین مشکلی که مطرح شد که از پراید باید حتماً به پراید باشد، اینطوري نیست، از سواري به سواري، از اتوبوس به اتوبوس و از کامیون به کـامیون و در این چهارچوب است.


نایب رئـیس ـ
حـضار ۲۰۱ نفـر،همکـاران اصـل مـاده (۶) را اعـلام رأي بفرمایند، حضار محترم اعلام رأي بفرمایند، پایان رأي گیري را اعلام مـی کـنم، تصویب شد.

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید