آیین نامه 92.4 مکمل آیین نامه کارگزاری رسمی بیمه تصویب شد+متن ایین نامه

مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم شماره 92/4تصویب شد.

 آیین نامه 92.4 مکمل آیین نامه کارگزاری  رسمی بیمه تصویب شد+متن ایین نامه

به گزارش ریسک نیوز  آیین نامه شماره 92/4   مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم تصویب شد.

ایین نامه 92/4

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید