سهم هر یک از شرکتهای بیمه برای واریز عوارض شخص ثالث چقدر است؟ + جدول

در اجرای بند الف تبصره 10 قانون بودجه 1400، سهم هر یک از شرکتهای بیمه براساس پرتفوی شخص ثالث انها مشخص شد.

 سهم هر یک از شرکتهای بیمه برای واریز عوارض شخص ثالث چقدر است؟ + جدول

به گزارش ریسک نیوز در احرای بند الف تبصره 10 قانون بودجه 1400، سهم هر یک از شرکتهای بیمه براساس پرتفوی شخص ثالث انها مشخص شد.

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید