عملکرد ۵ ساله شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث منتشر شد

زیان ۲۳ هزار میلیارد ریالی شرکت های بیمه از محل بیمه شخص ثالث/ سال ۹۲ زیان ده ترین سال شد

طی پنج سال گذشته یعنی از سال ۸۸ تا ۹۲ ، شرکت های بیمه از محل بیمه تامه شخص ثالث ۲۳هزار میلیارد ریال منحمل زیان شدند./۵۰.۸ درصد از زیان ها از محل بیمه تامه شخص ثالث در سال ۹۲ حاصل شده است ، به عبارتی سال ۹۲ زیان ده سال برای شرکت های بیمه از محل بیمه نامه شخص ثالث بوده است به طوریکه به اندازه کل چهار سال گذشته متحمل زیان شده اند.

زیان ۲۳ هزار میلیارد ریالی شرکت های بیمه از محل بیمه شخص ثالث/ سال ۹۲ زیان ده ترین سال شد
به گزارش ریسک نیوز بیمه مرکزی  عملکرد نهایی رشته بیمه شخص ثالث از زمان اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث ( ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) را براساس ارقام صورت های مالی حسابرسی شدة شرکت های بیمه منتشر کرد.

 در این راستا مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی با اشاره به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت ها گفت: در این قانون ماده ۲۷ با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است.


علی جعفری افزود: طبق این آیین نامه، چارچوب نحوة محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است و براساس آن درآمدهای رشته ثالث شامل « حق بیمه، در آمد سرمایه گذاری ها ، کارمزد دریافتی، خسارت بازیافتی و خسارت دریافتی اتکایی » و هزینه های این رشته شامل «خسارت،کارمزد پرداختی به نماینده، هزینه صدور، خسارات معوق و سایر ذخایر و هزینه های قانونی دیگر همچون ۵ درصد صندوق تامین خسارت بدنی، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی» می باشد.


وی خاطر نشان کرد از سال ۱۳۸۶ تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل رشته ثالث به نیروی انتظامی از سوی قانونگذار لحاظ می گردد . همچنین طبق مواد ۹۲ و ۳۷ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعیین گردیده است.


بر اساس آخرین آمار موجود، شرکت های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۸۶ تاکنون مبلغ ۳۱۶ر۱۵ میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ ۹۹۵ر۲۷ میلیارد ریال بابت قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده اند.


مدیر کل نظارت مالی ادامه داد بر اساس اطلاعات مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی شرکت های بیمه و بر اساس مفاد آئین نامه اجرائی ماده ۲۷ قانون ثالث طبق محاسبات مندرج در جدول زیر، شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ ۰۴۴ر۲۳ میلیارد ریال درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ ۳۵۵ر۲۴ میلیارد ریال هزینه در سال ۱۳۸۷ شده اند لذا نتیجه حاصله منجر به زیانی معادل ۳۱۰ر۱ میلیارد ریال شده است.

در صورتیکه اگر آمار فوق با ارقام سال ۱۳۹۲ مقایسه شود مشخص می گردد شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ ۶۱۴ر۸۳ میلیارد ریال درآمد بیمه ای،  متحمل مبلغ ۲۵۹ر۹۵ میلیارد ریال هزینه شده اند لذا این موضوع منجر به زیانی معادل ۶۴۵ر۱۱ میلیارد ریال برای رشته ثالث شده است.

سال 92 زیان ده ترین سال

به گزارش ریسک نیوز امارهای منتشر شده نشان می دهد ، طی پنج سال گذشته  یعنی از سال 88 تا 92 ، شرکت های بیمه از طریق بیمه شخص ثالث حدود  23هزار میلیارد ریال ( 22.931 هزار میلیارد ریال ) منحمل زیان شدند.

بر اساس این گزارش  50.8 درصد از زیان ها از محل بیمه تامه شخص ثالث در سال 92 حاصل شده است ، به عبارتی سال 92 زیان ده سال برای شرکت های بیمه از محل بیمه نامه شخص ثالث بوده است به طوریکه به اندازه کل چهار سال گذشته متحمل زیان شده اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید