آیا افزایش سرمایه بیمه میهن محقق می شود؟

بیمه میهن در حالی قرار است در جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده خود درباره افزایش سرمایه تصمیم بگیرد که در سطح چهار توانگری مالی قرار دارد و طی سال گذشته موفق به تحقق افزایش سرمایه بنابر مصوبه هیات وزیران نشده است.

آیا افزایش سرمایه بیمه میهن محقق می شود؟

به گزارش ریسک نیوز،در حالی این شرکت اعلام کرده که در نظر دارد روز 28 مهر 94 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و عمومی فوق العاده خود را برگزار می کند که اطلاعات بیمه میهن نشان می دهد که سرمایه ثبتی شرکت که رقم 40 میلیارد تومان است با مصوبه هیات وزیران فاصله بسیاری دارد به طوریکه این شرکت باید تا پایان سال 1393 سرمایه خود را به رقم 129 میلیارد تومان می رساند و تا پایان سال جاری سرمایه 183 میلیارد تومانی را محقق کند.

عرم تحقق افزایش سرمایه بیمه میهن در حالی است که نمایه های آماری از زیان دهی این شرکت در رشته های ثالث ، درمان و بیمه کشتی حکایت دارد و در نهایت در سال 1393  از عملیات بیمه ای بالغ بر یک میلیارد و 607 میلیون تومان زیان کرده است .

همچنین توانگری مالی این شرکت از سوی بیمه مرکزی برای سال 94 ، سطح ۴معرفی شده است به گونه ای که قرار گرفتن توانگری مالی یک شرکت بیمه د رسطح چهار گویای آن است که مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد می باشد و مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را برای سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۱ سال حداقل تا سطح ۳ ارتقاء خواهد داد.

بنا براین گزارش ، گفته می شود ، قرار است در 28 مهر 94 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره و جلسه عمومی فوق العاده برای تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه برگزار شود و باید دید که آیا شرکت بیمه میهن موفق می شود افزایش سرمایه خود را مطابق با مصوبه هیات وزیران و تکلیف بیمه مرکزی محقق کند ؟ و البته باید دید این افزایش سرمایه از چه محلی حاصل می شود.

عدم افزایش سرمایه قانونی بیمه میهن در دوسال گذشته در حالی است که بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه عدم تحقق افزایش سرمایه را از مهمترین چالش های صنعت تا یکسال اینده می دانند.

گفتنی است ،مجامع این شرکت در ساعات 9 و 10 روز سه شنبه 28 مهر 94 در محل تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش خیابان بیست و هشتم، پلاک 90 برگزار می شود.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید