حسابرسان بر نحوه اجرای برنامه ترمیم مالی شرکت های بیمه توجه کنند

معاون نظارت بیمه مرکزی افزود: حسابرسی درست و دقیق لازمة ارتقای سلامت در صنعت بیمه است همانگونه که نظارت واژة کلیدی بیمه مرکزی به حساب می‌آید.

حسابرسان بر نحوه اجرای برنامه ترمیم مالی شرکت های بیمه توجه کنند

به گزارش ریسک نیوز از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی در این نشست با اشاره به این مطلب افزود: سیاست رئیس‌کل بیمه مرکزی نظارت دقیق و همه‌جانبه با تاکید بر نظارت مالی بر شرکت‌های بیمه و تقویت توانگری مالی، سبب شد تا بیمه مرکزی تمامی امکانات خود را برای تقویت نظارت فعال کرده تا بتواند سطح سلامت مالی صنعت بیمه را به حد مطلوب برساند.

میرزایی از حسابرسان به عنوان بازوهای نظارت بر سلامت صنعت بیمه یاد کرد و افزود: حسابرسان باید با احاطه بر آخرین تحولات و مقررات بیمه‌ای کشور، بررسی و حسابرسی از شرکت های بیمه را با دقت و حساسیت دنبال کنند و در ایفای مأموریت خود بر چگونگی عملیات مالی شرکت‌های بیمه و وضعیت توانگری مالی آنان توجه داشته باشند.

معاون نظارت بیمه مرکزی افزود: حسابرسی درست و دقیق لازمة ارتقای سلامت در صنعت بیمه است همانگونه که نظارت واژة کلیدی بیمه مرکزی به حساب می‌آید.

گفتنی است در این نشست، اداره کل نظارت مالی بیمه مرکزی گزارش مفصلی با موضوع تبیین نقش جایگاه و وظایف حسابرسان برای تقویت نظارت بر شرکت های بیمه ارائه نمود و عملکرد حسابرسان بر اساس اظهار نظرهای انجام شده نسبت به صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ شرکت‌های بیمه ارزیابی گردیده و ضمن اشاره به آخرین وضعیت توانگری مالی تاکید شد که حسابرسان باید به چگونگی اجرای برنامه ترمیم وضعیت مالی شرکت های بیمه نیز توجه نمایند.

بطور کلی اهم انتظارات بیمه مرکزی از حسابرسان شامل کنترل کفایت ذخایر فنی و ذخایر مطالبات، کنترل اظهار نظر راجع به نصاب سهامداری شرکت‌های بیمه و عدم تشکیل ذینفع واحد و کنترل و اظهار نظر در خصوص وضعیت توانگری شرکت بیمه برشمرده شد.

در ادامه جلسه سامانه سنهاب همراه با ویژگی‌ها و کارکردهای هر یک در بخش نظارت مالی شامل سامانه صورت‌های مالی، سامانه نظارت بر سرمایه‌گذاری ها، سامانه نظارت بر ظرفیت قبولی و نگهداری ریسک تشریح شد.

در این جلسه برخی از حسابرسان سوالاتی مطرح نمودند، در ادامه رئیس‌کل بیمه مرکزی در خصوص ابعاد گوناگون نظارت بر صنعت بیمه و جایگاه حسابرسان و بازرسان شرکت های بیمه در این حوزه، سخن گفت.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید