انتظارات صنعت بیمه از رییس کل جدید

تلاطم های صنعت بیمه در روز های اخیر در نهایت به تغییر مدیریتی در صنعت بیمه گردید؛ موضوعی که از یک نگاه می تواند واجد مزیت های و منافعی برای صنعت باشد.

انتظارات صنعت بیمه از رییس کل جدید

به هر حال ظرفیت ایجاد تغییر هر تیم مدیریتی نامحدود نمی باشد و کنش و برکنش های ذی نفعان باعث تحلیل توان و در نهایت به صورت مانع در برابر برنامه بهبود ظهور می کند.

آنچه مسلم است ورود رییس کل جدید در بر دارنده انتظاراتی از طرف ذی ربطان است. این انتظارات در دو بعد قابل تقسیم بندی است. در بعد فنی صنعت، مسایل پیش روی صنعت از قبیل توانگری، ذخایر فنی، شبکه فروش، مشکلات ساختار رقابت، مسایل تعاملات بین المللی مطرح است که لازم است مدیریت جدید به طور جد به آن بپردازد و با تعامل مستمر با ذی نفعان به شکلی که واجد حداکثر منافع برای کل صنعت باشد به آن بپردازد. توجه به تغییرات تدریجی و لحاظ شرایط علی، بستر و عوامل مداخله گر بر استراتژی ها و اثر آن بر پیامدها بسیار مهم تلقی می شود.  


در بعد حاکمیتی، اعمال حاکمیت شرکتی، افزایش تعاملات با بازیگران سطح عمومی و کلان صنعت از قبیل دولت و مجلس برای ارتقاء جایگاه صنعت مورد انتظار است. همچنین تمرکز بر نقش سیاست گذاری و نظارتی و استفاده از روش ها و شیوه های مناسب از موارد دیگر است که انتظار می رود مدیریت جدید بیمه مرکزی به آن توجه کند. به طور خلاصه ارتقاء جایگاه صنعت در نظام تصمیم سازی حاکمیتی، تاکید بر نظارت، ایجاد تغییرات و بهبود مستمر با توجه به اجماع ذی نفعان و شیوه اقناعی، انتظارات  صنعت بیمه از رییس کل جدید می باشد. که قطعا این مهم با حضور فردی صاحب نام در عرصه های کلان اقتصادی  و سیاسی و با توان و کارنامه روشن در مدیریت کلان حوزه های اقتصادی کشور امکان پذیر است .

برگرفته از سامانه مقالات و تازه های بیمه

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید