آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکتهای بیمه منتشر شد/ ایران ،البرز و پارسیان در صدر جدول

شرکتهای بیمه ایران ، آسیا ، البرز و پارسیان با بیشترین ظرفیت مجاز نگهداری دررتبه های نخست شرکتهای بیمه و شرکتهای حافظ ، امید و تعاون و آسماری در پایین ترین رتبه ظرفیت مجاز نگهداری ریسک قرار گرفته اند.

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکتهای بیمه منتشر شد/ ایران ،البرز و پارسیان در صدر جدول

به گزارش ریسک نیوز،آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکتهای بیمه منتشر شد .


در این گزارش شرکتهای بیمه ایران ، آسیا ، البرز و پارسیان با بیشترین ظرفیت مجاز نگهداری دررتبه های نخست شرکتهای بیمه و شرکتهای حافظ ، امید و تعاون و آسماری در پایین ترین رتبه ظرفیت مجاز نگهداری ریسک قرار گرفته اند.

گفتنی است این جدول مطابق با ایین نامه نحوه نظارات بر بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه 40/5 مصوب شواری عالی بیمه تدوین شده است.
لازم بذکر است ، آیین نامه شماره 40.53 خرداد 1393 1393 شورایعالی بیمه اذعان می دارد حداکثرمجموع تعهدات مؤسسه بیمه (نگهداری خالص)دریک بیمه نامه/ریسک،نبایداز 50 درصدظرفیت مجازنگهداری ریسک مؤسسه بیمه که به موجب آیین نامه 55.1تعیین میشود ،تجاوز کند.

هر سال پس ازدریافت صورتهای مالی شرکتهای بیمه غیردولتی که مجوزانجام فعالیت درزمینه عملیات قبولی اتکایی ازداخل راازبیمه مرکزی ج.ا.ایران اخذ نموده اند،اقلام اطلاعاتی مربوطه استخراج وجدولی تحت عنوان " ظرفیت مجازقبولی اتکایی شرکتهای بیمه غیردولتی برای سال مورد نظر بر مبنای اطلاعات آخرین صورتهای مالی"تهیه می گردد .

بدین ترتیب پس ازکنترل عملیات قبولی اتکایی شرکتهای بیمه غیردولتی دارای مجوزدرسامانه نظارت وهدایت الکترونیکی بیمه،چنانچه شرکتی بیش ازظرفیت مجازخود بر روی بیمه نامهای قبولی داشته باشدموضوع کتباًبه مؤسسه مزبورتذکرداده می شود تادراسرع وقت نسبت به تعدیل سهم قبولی خود درچارچوب ظرفیت مجازتعیین شده اقدام کند.

 

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید