احسان خاندوزی

احسان خاندوزی

دست خالی صنعت بیمه در سفر مسکو

در حالیکه چالش های صنعت بیمه کمتر از شبکه بانکی نیست و حبس ریسک در داخل کشور هشداری به دولتمردان است و اتفاقا ظرفیتهای همکاری متقابل بیمه ای بین ایران و روسیه فراهم است؛ اما توافقات بیمه ای جایی در سفر خاندوزی به مسکو نداشته است.

/ اصلاحات در اساسنامه بیمه ایران برای عبور از زیان انباشته

مدیر عامل بیمه ایران در پاسخ به سؤالی در خصوص زیان انباشته‌ بیمه ایران، اظهار داشت: نقشه راه خوبی برای عبور از زیان انباشته وجود دارد که آن نقشه راه، به یک سلسله اصلاحات در اساسنامه شرکت برمی‌گردد؛ به این معنا که اگر با استفاده از…