ارزیابی خسارت در بیمه

ارزیابی خسارت در بیمه

پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای، نواقص جدی دارد

امیر صفری گفت: ارزیابی خسارت در بیمه‌ها از دو طریق انجام می‌شود یا کارشناسان شرکت بیمه در مراکز پرداخت خسارت به این کار می‌پردازند و یا ارزیابان خسارت مستقلی که طرف قرارداد با شرکت‌های بیمه هستند.