اطلاعات تسهیلات

اطلاعات تسهیلات

مزیت سمات در مقابله با شکل‌‌گیری پدیده ابربدهکار‌‌ بانکی‌‌

دسترسی به اطلاعات شفاف یکی از ابزارهای مدیران رده بالا برای انجام مسوولیت‌ها است. در دست داشتن اطلاعات شفاف به آنان امکان تصمیم‌گیری‌‌های آگاهانه در مورد منابع مالی و نحوه مصرف آنها را می‌دهد. یکی از اساسی‌‌ترین راه‌های ایجاد شفافیت، تعریف…