اطلاعات ضروری برای مدیریت بیمه

اطلاعات ضروری برای مدیریت بیمه

بیمه، بهترین و ارزان ترین روش انتقال در حوزه مدیریت ریسک است

مجتبی سهرابی گفت: بیمه جزئی از مدیریت ریسک است و استفاده از صنعت بیمه جزء مهمترین فرازهای تصمیم گیری در مدیریت ریسک می باشد.بیمه کردن مناسبترین ، بهینه ترین و ارزان ترین روش انتقال در حوزه مدیریت ریسک، است.مدیریت ریسک یک روش…