اکوسیستم بیمه

اکوسیستم بیمه

برهوت نوآوری در صنعت بیمه / آزاده محسنی

به نظر می‌رسد، کلید این ماجرا در دست بیمه مرکزی است و باید طوری برای گشایش درب، کلید را در قفل بچرخاند که چرخ‌دنده‌های درب اکوسیستم بیمه‌ای آسیب نبیند؛ چون در نهایت متضرر اصلی، مشتریان هستند.

توجه به «ریسک تغییر» در جابجایی رئیس کل

یکی از چالش هایی که نزد اهالی بیمه -و کلا در ایران- کمتر بدان توجه می شود مقوله« ریسک تغییر» است؛ بدین معنی که ما یک لیست کوتاه تک شاخصی یا بلند چندین شاخصی از ایده آل هایمان جلویمان می گذاریم و سپس بر اساس آن مدیر مورد نظرمان را قضاوت می…